Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap

Munnbind. Illustrasjonsbilde.

Fagforbundets landsstyre er glade for at Norge åpnes gradvis opp igjen, etter at koronakrisa førte til at store deler av samfunnet ble stengt ned. Vi vil delta aktivt i arbeidet for å gjøre Norge bedre rustet til å møte liknende pandemier i framtida.

04.06.2020 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 04.06.2020

Samtidig vil vi bruke kreftene våre på å bekjempe den rekordhøye arbeidsløsheten og møte de økonomiske problemene i samfunnet.

Koronakrisa har vist hvor viktig det er med sterke helse- og velferdstjenester. Mange av våre medlemmer er hverdagsheltene som de seinere månedene har utført de samfunnskritiske jobbene i samfunnet. De offentlige tjenestene har raskt omstilt seg for å møte koronakrisa, og medlemmene våre har godtatt nye arbeidsoppgaver og endrede arbeidsvilkår. Krisa har også vist hvor viktig det er med gratis, offentlige velferdstjenester. I andre land har vi sett at folk ikke har hatt råd til å skaffe seg helsehjelp – og dermed har bidratt til mer smitte.

Norge var likevel ikke godt nok forberedt, da koronapandemien rammet oss, til tross for viktige advarsler. Etter svineinfluensapandemien i 2009 rapporterte helsevesenet om manglende smittevernutstyr, og det ble krevd styrking av lagrene. I 2014 pekte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på pandemi som den mest sannsynlige risikoen som truet Norge. Mangelen på smittevernutstyr øker faren for smittespredning og utsetter helsearbeiderne for uakseptabel risiko.

Nasjonal produksjon av medisiner og utstyr 

Koronakrisa har vist at helsevesenet har for liten lagerbeholdning av nødvendig smittevernutstyr og legemidler, i tillegg til at sykehusene mangler tilstrekkelig kapasitet og utstyr for å møte en pandemi. Fagforbundet mener at Stortinget må sikre at vi får en varig nasjonal produksjon av nødvendig smittevernutstyr og medisiner, og at framtidas helsevesen må dimensjoneres for en viss overkapasitet for å håndtere risikohendelser som vil komme.

Til tross for den store innsatsen fra de ansatte i tjenestene, hadde ikke helsevesenet tilstrekkelig kapasitet og utstyr til å håndtere en pandemi. Tvert imot var det nettopp faren for at helsevesenet skulle bryte sammen som førte til at mange bedrifter, barnehagene og skolene måtte stenge.

Fagforbundet reagerer derfor kraftig på at lederne for NHO og Norsk Industri nå har funnet tida inne for å advare mot at offentlig sektor skal «ese ut», ved at det kan bli flere offentlige arbeidsplasser. Arbeidsgiverorganisasjonen har kjempet for at staten skal gi økonomisk støtte til private bedrifter, samtidig som de går til angrep på offentlig sektor og ansatte, som har jobbet på spreng i helsevesenet og andre samfunnskritiske yrker. De forsøker å skape et feilaktig inntrykk av at det er en motsetning mellom privat og offentlig sektor.

Fagforbundets landsstyre mener at koronakrisa har vist at vi trenger en sterk velferdsstat, gode offentlige velferdstjenester, samarbeid i arbeidslivet og styrket beredskap.