Krever tydelige regler for hjemmekontor

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference.

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference. (Foto: Mostphotos)

Reglene vi har for hjemmekontor er fra 2002, og ikke tilpasset en pandemi-situasjon. Hundretusenvis må jobbe hjemmefra og det hersker full forvirring om regelverket. Her er de fire punktene Fagforbundet og andre LO-forbund har krevd tydelige regler for.

28.01.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 03.02.2021

Fagforbundet, LO og flere andre LO-forbund har i møter med Arbeids- og sosialdepartementet pekt på flere mangler og bedt om en midlertidig ordning slik at arbeidsgivere og arbeidstakere vet hva de skal gjøre så lenge pandemien varer.

- Fagforbundets innspill handler først og fremst om vern av de ansatte på hjemmekontor når det gjelder fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Arbeidsgiveransvaret må tydeliggjøres på dette området og vi må utarbeide kollektive avtaler, sier Trond Finstad, leder i Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon.

Fagforbundet har også spilt inn forhold som gjelder håndtering av personvern og IT-sikkerhet på hjemmekontoret. Forskriften for hjemmearbeid slik den står i dag er ikke godt nok dekkende for ansatte som har jobbet på hjemmekontor under pandemien, da det er flere unntak fra arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstid og arbeidsmiljø.

Kan miste lagfølelsen 

- Vi er bekymret for konsekvensene ved hjemmekontor over lang tid. Utstrakt bruk av hjemmekontor gjør det vanskelig å skille mellom jobb og fritid, og vi ser at ledelse og personaloppfølging kan være svært utfordrende når man ikke møtes fysisk, sier Finstad.

Han understreker i tillegg mener at arbeidsplassen har en egen verdi som samlingsplass og kunnskapsarena, ikke minst et sted å bygge lagfølelse og for personlig utvikling.

- Vi frykter at økt bruk av hjemmekontor vil redusere jobbtilknytningen over tid. En mer løselig tilknytning til arbeidsplassen vil få negative konsekvenser som hyppigere jobbskifter og færre som organiserer seg, sier Finstad.

Krever tydelige regler for fire hovedpunkter

Det er fire hovedpunkter LO og forbundene har bedt om tydelige regler for, som forskriften fra 2002 ikke har regler for:

  • Arbeidstid: Bestemmelsene når det gjelder arbeidstid er betydelig endret i forhold til arbeidsmiljøloven. Blant annet er det ikke grense for alminnelig daglig arbeidstid. Reglene for søndags- og nattarbeid gjelder ikke, bortsett fra en grense på 8 timer for de som jobber om natten.

  • Arbeidsutstyr: Tekniske løsninger, kontorutstyr, mobiltelefon og annet nødvendig utstyr bør det tydeliggjøres at er arbeidsgivers ansvar

  • HMS: Det er også usikkerheter knyttet til HMS. Etter forskriften skal arbeidsgiver, så langt som praktisk mulig, forsikre for at arbeidsforholdene er fullt forsvarlig og § 3-1 i Arbeidsmiljøloven om krav til systematisk HMS-arbeid gjelder, men andre viktige HMS- bestemmelser i arbeidsmiljøloven er unntatt. LO mener at arbeidsgiver må ha ansvar for å passe på at helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt på hjemmekontoret. Det er ikke minst viktig når arbeid i arbeidstakerens hjem er pålagt og langvarig.

  • Ulykke og skatteregler: Regler for yrkesskade og skatteregler må tydeliggjøres og eventuelt gjennomgås i forhold til arbeid som utføres i arbeidstakeres hjem eller lignende.

Venter på svar fra regjeringa

Som nevnt har LO og forbundene har, sammen med andre organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersida, siden tidlig i fjor høst diskutert disse problemstillingene i flere møter med Arbeids- og sosialdepartementet.

- Vi har ennå ikke fått svar fra regjeringen på de akutte spørsmålene knyttet til hjemmekontor i en pandemisituasjon. Vi synes dette arbeidet har tatt lang tid og det haster å få gjeldende regelverk på plass, sier Finstad.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?