Stor fare for streik i sykehusene

Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

– Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter unner ikke sliterne i små stillinger i sykehusene en verdig alderdom når de nekter dem pensjonsopptjening fra første krone, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen. Mandag 27. mai går de i mekling for sykehusansatte.

22.05.2019 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 23.05.2019

Mekling i lønnsoppgjøret med Spekter starter mandag 27. mai, med frist midnatt 28. mai.

Uenigheten går i korte trekk ut på om alle ansatte skal ha rett på tjenestepensjon, eller om de som er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling skal holdes utenfor. Arbeidsgiversiden vil beholde en grense på 20 prosent. LO vil ha pensjon fra første krone for alle. Avstanden mellom partene er stor, og det er prinsipper det forhandles om. Da er det normalt vanskeligere å bli enig.

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen varsler plassfratredelse (fase1) på henholdsvis 282 og 21 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 29.05.19. Uttaket vil ikke sette liv og helse i fare. 

–  Dersom arbeidsgiver lokalt vurderer at noen av uttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

Dette er uttaket: 
Helseforetak                                                   Fagforbundet                   Fo
Oslo Universitetssykehus HF                          103 medlemmer              16 medlemmer
St. Olavs Hospital HF                                          46 medlemmer                5 medlemmer
Helse Bergen HF                                                   71 medlemmer
Sørlandet sykehus HF Kristiansand                62 medlemmer

Et svik mot deltidsansatte

Offentlig tjenestepensjon er en av landets beste pensjonsordninger, den gir trygghet den dagen du går av med pensjon, om du skulle bli ufør og gir familien økonomisk trygghet om du skulle falle fra. I dag får ikke alle ansatte i sykehusene ta del i den ordningen. Det er kun de som er ansatt i 20 prosent stilling eller mer, som meldes inn i sykehusenes pensjonsordning.

 - Dette er intet mindre enn et pensjonssvik mot deltidsansatte i små stillinger, sier de to fagforeningslederne.

Ufravikelig krav

Ansatte i stillinger under 20 prosent utgjør om lag 1,1 prosent av den totale lønnen til ansatte i sykehusene. Per 1. november 2018 hadde om lag 10.000 arbeidstakere under 20 prosent stilling.

De som jobber under 20 prosent stilling meldes ikke inn pensjonsordningen og mister derfor både opptjening til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Årsaken er at Spekter mener at ansatte i små stillinger ikke skal ha samme pensjonsrettigheter som øvrige ansatte.

- Kravet om pensjon fra første krone er ufravikelig for oss, sier Delta-leder Thorkildsen og nestleder Skoghaug i Fagforbundet. De to representerer til sammen flesteparten av ansatte i slike små stillinger.

Nå er Delta og Parat i YS og Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO villig til å gå til streik for pensjon fra første krone. De har tatt ut medlemmer ved en rekke sykehus landet rundt og blir det ikke enighet i meklingen 27. og 28. mai, blir det streik fra og med onsdag 29. mai. Meklingsfristen er midnatt tirsdag 28. mai.

Syv av ti er kvinner

Gruppene som ikke får pensjonsopptjening i små stillinger omfatter blant annet ambulansearbeidere, helsefagarbeidere, teknisk administrativt personale, vernepleiere, studenter og ansatte uten formell kompetanse, for å nevne noen. De tilhører de lavest lønnede gruppene i sykehusene.

75 prosent av de ansatte i stillinger under 20 prosent er kvinner og mange av dem er unge.

- Kravet om opptjening av pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone er både et spørsmål om likebehandling av deltidsansatte, og et likestillingskrav, sier Thorkildsen og Skoghaug.

- Nåværende ordning med en minstegrense for opptjening er diskriminerende. Det kunne vært unngått om den nedre grensen for innmelding i pensjonsordning ble fjernet, sier de to.

Får fra første krone i kommunene

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Fram til 2013 måtte man i hele offentlig sektor jobbe minst 14 timer i uka (37,33%) for å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. I 2013 slo arbeidsretten fast at ordningen var diskriminerende. Ved neste tariffrevisjon ble bestemmelsen fjernet fra tariffavtalen i KS og siden den gang har de kommuneansatte tjent opp pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone.

For et par år siden valgte arbeidsgiverforeningen Spekter ensidig å sette ned grensen for å bli innmeldt fra 37,33 prosent til 20 prosent. Det hadde de ikke anledning til å gjøre uten enighet med arbeidstakerorganisasjonene og Spekter ble dømt for det i arbeidsretten.

- Sykehusene tilhørte tidligere kommunesektoren og vi mener det eneste rette er at de ansatte i sykehusene får samme pensjonsopptjening som sine kolleger i kommunen, sier de to fagforeningslederne.

;