Tariffavtaler er todelte

Illustrasjon: Trude Tjensvold

En tariffavtale er i arbeidstvistloven definert som en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold, inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Tariffavtalen består av en hovedavtale og en overenskomst.

08.03.2021 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 17.03.2021

Hva er Hovedavtalen

Hovedavtalen omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte. Hovedavtalen sikrer retten til å ha tillitsvalgte som opptrer på arbeidstakernes vegne og kan for eksempel gi de ansatte rett til informasjon og innsyn. Avtalen trekker opp hvilke spilleregler som gjelder på arbeidsplassen for informasjon, samarbeid og konfliktløsning og sikrer også tillitsvalgte mot usaklig oppsigelse.

Arbeidslivets grunnlov

Hovedavtalen er del av alle tariffavtaler som blir inngått mellom arbeidslivspartene. Alle overenskomster inngått mellom forbund i LO på den ene siden og bedrifter i NHO på den andre, er omfattet av hovedavtalen. Det samme gjelder i andre avtaleområder som Spekter, Virke og KS, for å nevne noen.

Hovedavtalen sikrer retten til å føre reelle drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver. Det samme gjelder retten til å la seg representere av en tillitsvalgt.Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) blir ofte omtalt som «arbeidslivets grunnlov». Den første avtalen ble inngått i 1935. Fra 1970-årene har avtalen blitt revidert og utvidet omtrent hvert fjerde år.

På fagforbundet.no kan du lese mer og på tariffsidene finner du hovedavtalene for de ulike områdene.

Tariffavtalen sikrer rettigheter og stabilitet

Tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening. Det kan også være en enkelt arbeidsgiver som inngår avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre rettigheter. Tariffavtalen sikrer rettighetene for arbeidstakerne så lenge avtalen gjelder, men reforhandles i praksis annethvert år.

Den første tariffavtalen i Norge ble opprettet i 1873, og den første landsdekkende tariffavtalen ble inngått i 1907.

I avtaleperioden er det ikke tillatt å streike. Dette følger av Hovedavtalens paragraf 2-2, som sier følgende: «Hvor det er tariffavtale, må arbeidsstans eller annen arbeidskamp ikke finne sted.»

Medbestemmelse viktig i partssamarbeidet

Hovedavtalens kapittel 9 har regler om informasjon, samarbeid og medbestemmelse: «LO og NHO er enige om nødvendigheten av at det legges til rette for et godt og tillitsfullt forhold mellom arbeidstakerne, deres tillitsvalgte og ledelsen i enkeltselskaper og i konsern. De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskapning og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser.»