Felles uttalelse om korona-situasjonen i kirkesektoren

Illustrasjonsbilde. (Foto: Fagbladet)

Arbeidstakerorganisasjonene og KA ber om dialog, raushet og fleksibilitet lokalt i ei utfordrende tid.

20.03.2020 av Fellesuttalelse om korona-pandemien og arbeidet i kirkelige organer og øvrige virksomheter tilknyttet KA  
Sist oppdatert: 20.03.2020

Hele Norge er nå i en helt spesiell og veldig vanskelig situasjon. Det rammer hver eneste en av oss, på ulike måter. Korona-pandemien (COVID19) stiller landet overfor helt nye utfordringer. Det er derfor viktig at vi nå står sammen og samler oss om de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Helsemyndighetenes prioritet er nå å begrense smittespredningen i størst mulig grad, for å kunne gi helsehjelp til de som trenger det mest.

Raushet og dialog

KA og arbeidstakerorganisasjonene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finne løsninger på utfordringene som våre medlemmer – alle ansatte alle kirkelige organer og øvrige virksomheter tilknyttet KA nå står i. Det er forskjellige situasjoner ulike steder i landet, og i ulike tjenester. Vi er stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en krevende tid. Det er viktig å finne løsninger som trygger og i størst mulig grad sikrer innbyggerne, og som ivaretar arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå.

Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene. Det er viktig med fleksibilitet lokalt slik at kompetanse og ressurser disponeres og omdisponeres på best mulig måte. Vi understreker viktigheten av åpenhet og dialog i forbindelse med endrede arbeidskraftbehov som måtte oppstå, herunder behov for endringer av ansattes arbeidstid. Eventuelle omdisponeringer følger saksbehandlingsreglene i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Situasjonen er imidlertid utfordrende både for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte, og stiller krav til fleksibilitet hos alle parter. Det er i den forbindelse viktig at berørte ansatte løpende mottar informasjon om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon.

Setter ikke hovedtariffavtalen til side

Det presiseres at ekstraordinære hendelser ikke setter hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser til side. Det er videre grunn til å tro at en langt på vei vil være i stand til å finne tilfredsstillende løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner. For pålegg og mer- og overtidsarbeid og forskjøvet arbeidstid mv., vises det til arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser.

Omdisponering av ansatte

Det vil kunne oppstå behov for omdisponering av ansatte til andre oppgaver enn de som normalt utføres. Det er i slike tilfeller avgjørende at aktuelle ansatte så tidlig som mulig informeres om dette med sikte på å ivareta den enkeltes forutberegnelighet om egen arbeidssituasjon.

Skulle det vise seg nødvendig for å sikre forsvarlig drift å endre arbeidsplaner med kortere varslingsfrist enn normalt, gir arbeidsmiljøloven hjemmel til dette på nærmere vilkår. Det oppfordres til dialog de lokale parter imellom om nødvendigheten av dette, samt om i hvilke situasjoner det vil kunne være aktuelt.