Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Stipend til videreutdanning

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til både grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs. Fra 2018 er det elektronisk stipendbehandling i Fagforbundet.

Hvem gjelder ordningen for?

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller NAV.

Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent kan søke stipend, men dette gjelder kun søkere som har vært yrkesaktivt medlem i Fagforbundet i seks sammenhengende måneder. Det kan ikke søkes stipend til utdanninger eller kurs som er avsluttet før søker har vært yrkesaktivt medlem i seks måneder.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
 • Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)
 • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (se eget avsnitt om lese- og skrivevansker)

Hvor mye støtte kan jeg få?

Utdanning: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer.

De som faller inn under denne kategorien, tar en utdanning med studiepoeng eller en utdanning av 80 timers varighet eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,- per kalenderår.

Kurs: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- per kalenderår.

 

Generelle regler i forbindelse med søknaden

 • Det behandles kun søknader for medlemmer som har vært yrkesaktiv i minst seks måneder.
 • Søknad må fremmes innen samme kalenderår som utdanningen avsluttes. For utdanninger som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet. Det må fremmes søknad for ett år av gangen.
 • Det kan kun søkes om ett stipend pr. kalenderår.
 • Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-.
 • Medlemsnummer finnes på baksiden av Fagbladet, eventuelt de syv tallene etter «80» på Lofavør-kortet.
 • Det er viktig at søkerne oppgir utdanningens/kursets navn/tittel, utdanningsstedets/kursarrangørens navn, utdanningens/kursets studiepoeng eller varighet, samt sender med kopi av tilbud om studieplass.
 • Det kan søkes støtte til:
  • Kursutgifter/semesteravgift
  • Lærebøker/materiell/kopiavgifter.
  • Eksamensutgifter.
  • Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting).
  • Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.
  • Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:
• Tapt arbeidsfortjeneste
• Reiseutgifter
• Diett/mat

Det er krav om dokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Dersom dokumentasjon mangler vil vi etterlyse dette, noe som medfører forsinket behandlingstid. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel eller lignende.

Søk elektronisk

Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker, men kan i perioder med stor pågang være litt lenger. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

Fra 2018 er det elektronisk stipendbehandling i Fagforbundet. Du logger på med fødsels- og personnr (11 siffer) og mobilnummer.

Åpne søknadsskjema for stipend 

Ta kontakt med Fagforbundets servicetorg på telefon 23 06 40 00 hvis du har spørsmål.


Medlemmer med spesifikke lese- og skrivevansker

Medlemmer med dokumenterte lese- og skrivevansker kan søke Fagforbundet om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10.000,- kroner per kalenderår. Beløpet omfatter utgifter til datatekniske hjelpemidler. En forutsetning for å søke, er at du er yrkesaktiv og at du har en spesifikk lese- og skrivevanskelighet, for eksempel dysleksi. Medlemmer som ikke har spesifikke lese- og skrivevansker, men som ønsker å øke sin kompetanse innen databehandling, lesehastighet og skriving, kan søke om økonomisk støtte gjennom Fagforbundets ordinære stipendording, etter vanlige regler.

Vil du bli medlem? Se flere fordeler og meld deg inn her!