Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Galt å tvangsflytte 110-sentralene

Brannfolk på Lørenskog brannstasjon Nedre Romerike brannvesen 110-sentralen Nedre Romerike (Illustrasjonsbilde) (Foto: Fagforbundet)

Regjeringen vil redusere antallet 110-sentraler og tvangsflytte dem til politiets nye alarmsentraler. Det blir kostbart, faglig uforsvarlig og vil koste mange mennesker jobben, advarer Fagforbundet.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Politidirektoratet har foreslått hovedseter i de nye politidistriktene. Der skal også politiets operasjonssentraler ligge. Regjeringen vil samlokalisere nødsentralene for brann med operasjonssentralene.

Forslaget går ut på å redusere antall 110-regioner fra 18 til 12 regioner. Det er planlagt at det skal etableres 1-3 samlokaliserte nødmeldingssentraler i løpet av 2016. Resten skal etableres i løpet av 2017-2018. Forslaget er sendt ut til høring i disse dager, med svarfrist 10. desember.

– Det er viktig at kommunene som eiere av 110-sentralene avgir høringssvar, for det er de som til slutt kommer til å sitte med regningen. Medlemmer av Fagforbundet vil også måtte ta deler av regningen. Omorganiseringen av 110-sentralene vil føre til at noen vil bli overtallige, og de som får fortsette kan få helt nye arbeidsoppgaver. Politiet har overgangsordninger for omstillingsprosesser som denne i sitt avtaleverk, men vi har ikke tilsvarende ordninger, derfor må det forhandles lokalt for å finne løsninger for Fagforbundets medlemmer. Det er forbausende at disse forholdene ikke er problematisert i høringsbrevet. Det er helt sentralt at våre tillitsvalgte er tidlig på banen for å ivareta de som blir berørt av denne omorganiseringen, sier nestleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser

DSB har gjennomført en analyse som konkluderer med at ny 110-struktur er lønnsom samfunnsøkonomisk. Selv om det vil være kostnader forbundet med å avvikle de sentralene som legges ned, hevdes det at reduksjonen i antallet 110-sentraler og antall årsverk vil gi besparelser på omlag 675 millioner kroner de neste 20 årene.

– Vi er skeptiske til disse regnestykkene. Analysen tar ikke høyde for at nær sagt samtlige gjenværende 110-sentraler må flyttes. I forslaget til statsbudsjettet for 2016 foreslås det å bevilge 22,7 millioner kroner til dette, det mener vi er alt lavt beregnet. DSB har ikke tatt hensyn til salg av tilleggstjenester (f. eks tyveri- og brannalarmer). Dersom omorganisering av 110-sentralene innebærer at salg av tilleggstjenester faller bort, vil regnestykket se annerledes ut. Bare Oslos 110-sentral har om lag 30 millioner pr. år i inntekt fra salg av slike tjenester, sier Larsen. 

Det kan også hende at 110-sentralene som legges ned re-etableres som undersentraler som tilbyr salg av tilleggstjenester. Dette skjedde både i Finland og i Sverige. Fagforbundet mener at 110-sentralene må kunne få tilby salg av tilleggstjenester også etter omorganiseringen.

70 kan miste jobben

DSBs beregninger viser at en omorganisering vil kunne medføre en reduksjon på ca.70 årsverk. For mange vil det også bety at avstanden til jobben øker, at noen må pendle eller flytte for å kunne fortsette i jobben, eller at man får endrede arbeidsoppgaver. 

Et av argumentene for plassering av politiets operasjonssentraler ved politidistriktenes hovedseter er nærhet til et politifaglig miljø. Derfor er det rart at det samme ikke skal være tilfellet for 110-sentralene. DSB har tidligere trukket frem nærheten til et brannfaglig miljø som et av de viktigste kriteriene for kvaliteten til 110-sentralene. Dette må være en like aktuell problemstilling i dagens situasjon.

Færre på jobb gir svekket beredskap

I dag har de største 110-sentralene 7-8 operatørplasser, mens DSB foreslår at alle 110-sentraler med unntak av to vil ha 4 operatørplasser. Dette innebærer at både region Oslo som har et befolkningsgrunnlag på 829 000 og Nordland som har et befolkningsgrunnlag på 241 000 vil ha samme antall operatørplasser.

– Fagforbundet mener at 110-sentralene må dimensjoneres slik at de kan håndtere mottak av meldinger om branner og andre ulykker på en tilfredsstillende måte, samtidig bør de dimensjoneres slik at 110-sentralene fortsatt kan hente inntekter ved salg av tilleggstjenester. Disse innvendingene bør veie tyngre enn ønsket om samlokalisering med politiets operasjonssentraler, avslutter Odd-Haldgeir Larsen.