Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon.

Hvert fylke har et eget seksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Yrkesfaglige utfordringer

Nyheter

Vis alle

17.01.17

Kritisk kompetanse - konferanse for bibliotekansatte

Med denne konferansen ønsker vi å sette søkelyset på hva slags kompetanse bibliotekansatte vil trenge i...

12.01.17

Forskning på konsekvenser av mobbing

Utdanningsdirektoratet har gitt ut en oppsummering av forskning som er gjort på konsekvenser av mobbing, og hvilke tiltak som kan...

Digital arena barnehage

06.01.17

Digital arena barnehage

En konferanse om lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy.

Nasjonal dugnad mot barnefattigdom

06.01.17

Nasjonal dugnad mot barnefattigdom

De er utviklet aktiviteter som har til felles at de ønsker å bidra til at barn og unge ikke faller ut av fritidsaktiviteter...

Bibliotekansatt med fagforeningsverv og reiselyst?

04.01.17

Bibliotekansatt med fagforeningsverv og reiselyst?

Da kan det være du som får årets IFLA-stipend, og kan bli med på IFLA-kongressen i Wroclav i Polen, fra...

Prester er ikke lenger statsansatte

03.01.17

Prester er ikke lenger statsansatte

Fra 1. januar 2017 er Den norske kirken fristilt fra staten. Kirka overtar dermed arbeidsgiveransvaret for 1600 tidligere statsansatte i...

Fag bibliotek

24.11.16

Fag bibliotek

Fag bibliotek har hatt to møter denne høsten. Et viktig tema har vært neste års konferanse for bibliotekansatte.

Laget rundt eleven

23.11.16

Laget rundt eleven

Medlemsmøte ved Elverum videregående skole

Hva skjer med bibliotekene ved kommunesammenslåing?

22.11.16

Hva skjer med bibliotekene ved kommunesammenslåing?

"Alle" vet at det må være minst ett bibliotek i hver kommune. Hva skjer med biblioteket når flere kommuner slår...

Retningslinjer for skolebibliotek

18.11.16

Retningslinjer for skolebibliotek

IFLAs seksjon for skolebibliotek har utarbeidet retningslinjer for skolebibliotek. Retningslinjene er oversatt til norsk, og vil...

Partnerskap mot mobbing

Det tidligere Manifest mot mobbing er erstattet av Partnerskap mot mobbing. Hensikten er den samme; å arbeide for at barn og unge ikke opplever mobbing og krenkelser i barnehage, skole/sfo og ellers.

AU-medlem Mette Henriksen Aas skriver under «Partnerskap mot mobbing» med statsminister Erna Solberg som vitne.
AU-medlem Mette Henriksen Aas skriver under «Partnerskap mot mobbing» med statsminister Erna Solberg som vitne. (Foto: Fagforbundet/Kjetil Vevle)

PARTNERSKAPET SKAL VÆRE ORGANISERT PÅ SENTRALT NIVÅ, MEN SKAL OGSÅ VIRKE LOKALT

Partene forplikter seg til å bidra aktivt:

 • I de fellesprosesser og tiltak som partnerskapet beslutter
 • Til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser
 • Til å spre kunnskap om rettighetene for barn og unge og pliktene til barnehager, skoler, barnehageeiere og skoleeiere
 • Til å bygge lokale nettverk slik at barn og unge kan oppleve en helhetlig og gjennomgående holdning for gode oppvekstvilkår og mot mobbing

 

Hva gjør Fagforbundet? 

 • Et godt lærings - og oppvekstmiljø er avhengig av kompetente voksne, med tid til å se det enkelte barnet/ungdommen, og kunnskap om hva som skaper et godt miljø. 
 • Fagforbundet har utviklet Dialogkort mot mobbing. Dette er ment som utgangspunkt for diskusjoner på arbeidsplassene. Det er sendt ut nærmere 3000 kortstokker. 
 • Fagforbundets tillitsvalgte må arbeide for at det er tilstrekkelige ressurser i barnehage, skoler/sfo. 
 • Fagforeningene kan engasjere seg i Partnerskapet på lokalt plan. 
 • Fagforeningene kan arrangere kurs om relevante temaer. 

 

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning,og at barne- og ungdomsarbeideren skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fagforbundet jobber for å gi barne- og ungdomsarbeidere større anerkjennelse.

fagbrevgammelskrift

Fagforbundet arbeider for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole. Yrkes-NM er en fin anledning for å synliggjøre faget og fagarbeiderne på.

Her kan du se ulike filmer fra tidligere yrkes-NM:

I tillegg til å være arrangør for barne- og ungdomsarbeiderfaget under yrkes-NM. Arbeider Fagforbundet for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning,og at barne- og ungdomsarbeideren skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Prosjekt barne- og ungdomsarbeider var et 2 årig prosjekt med hovedmål å synliggjøre barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Prosjektet bidro med å skape større anerkjennelse for faget, som en praktisk pedagogisk utdanning, på alle arenaer for barn og unge, med fokus på:

 • Å styrke yrkesidentiteten for barne- og ungdomsarbeidere som praktisk pedagogisk fagarbeider.
 • Å få arbeidsgivere til å se viktigheten og nytten av å ansette barne- og ungdomsarbeidere og bruke deres kompetanse.
 • Å øke rekrutteringen til faget ved å bidra til å skaffe flere læreplasser.
 • Å motivere barne- og ungdomsarbeidere til å bli veiledere og sitte i prøvenemnder.
 • Ulike muligheter for etter- og videreutdanning ved fagskole, høgskole m. m.

 Nasjonalt seksjonsstyre er styringsgruppe for prosjektet og det er oppnevnt en referansegruppe med 9 medlemmer med ulik yrkeserfaring innen faget.

Gå til prosjektsiden for barne- og ungdomsarbeideren

 Fagforbundet har sammen med FAFO fått mer kunnskap om faget:

Lese mer om Fagforbundets utdanningspolitikk

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder.

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
  grunnskole (ny sjanse)
 • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend