Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon.

Hvert fylke har et eget seksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Yrkesfaglige utfordringer

Kritisk kompetanse - konferanse for bibliotekansatte

Konferansen ønsker å sette søkelys på hva slags kompetanse bibliotekansatte vil trenge i framtida

Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Kultur og familiekomiteen, åpner konferansen. Deretter blir det innlegg om kommunesammenslåing, stedsutvikling med bibliotekperspektiv, diskusjon om e-bøker, innlegg om frivillighet i biblioteket og avslutningsvis paneldebatt om framtidas bibliotek-har vi den kompetansen vi trenger? 

Sted: Scandic St Olav, Oslo

Deltakelse på dagtid begge dager er gratis for studenter. 

Medlemmer i Fagforbundet betaler kr. 1500,- og får dekket reise og opphold. 

Andre interesserte kan også melde seg på, og må betale kr. 1500 for to konferansedager.

Reise og opphold dekkes kun for Fagforbundets medlemmer. 

Det sendes ut reisebestillingsskjema som kan brukes ved bestilling av flybilletter. Andre billetter må bestilles direkte av den enkelte deltaker. Ta vare på kvitteringer/billetter - du trenger dem for å få refundert reiseutgifter. 

Se program for mer informasjon 

Påmelding

Kontaktperson: Ellen Ovenstad

Partnerskap mot mobbing

Det tidligere Manifest mot mobbing er erstattet av Partnerskap mot mobbing. Hensikten er den samme; å arbeide for at barn og unge ikke opplever mobbing og krenkelser i barnehage, skole/sfo og ellers.

AU-medlem Mette Henriksen Aas skriver under «Partnerskap mot mobbing» med statsminister Erna Solberg som vitne.
AU-medlem Mette Henriksen Aas skriver under «Partnerskap mot mobbing» med statsminister Erna Solberg som vitne. (Foto: Fagforbundet/Kjetil Vevle)

PARTNERSKAPET SKAL VÆRE ORGANISERT PÅ SENTRALT NIVÅ, MEN SKAL OGSÅ VIRKE LOKALT

Partene forplikter seg til å bidra aktivt:

 • I de fellesprosesser og tiltak som partnerskapet beslutter
 • Til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser
 • Til å spre kunnskap om rettighetene for barn og unge og pliktene til barnehager, skoler, barnehageeiere og skoleeiere
 • Til å bygge lokale nettverk slik at barn og unge kan oppleve en helhetlig og gjennomgående holdning for gode oppvekstvilkår og mot mobbing

 

Hva gjør Fagforbundet? 

 • Et godt lærings - og oppvekstmiljø er avhengig av kompetente voksne, med tid til å se det enkelte barnet/ungdommen, og kunnskap om hva som skaper et godt miljø. 
 • Fagforbundet har utviklet Dialogkort mot mobbing. Dette er ment som utgangspunkt for diskusjoner på arbeidsplassene. Det er sendt ut nærmere 3000 kortstokker. 
 • Fagforbundets tillitsvalgte må arbeide for at det er tilstrekkelige ressurser i barnehage, skoler/sfo. 
 • Fagforeningene kan engasjere seg i Partnerskapet på lokalt plan. 
 • Fagforeningene kan arrangere kurs om relevante temaer. 

 

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Integrering og mangfold

Arbeid mot rasisme og diskriminering er en prioritert oppgave for Fagforbundet

Det yrkesfaglige arbeidet innen integrering er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Derfor er det tverrfaglige arbeidet viktig for å styrke sektoren yrkesfaglige og yrkespolitiske.

integrering2

Likeverd er et gjennomgående prinsipp for Fagforbundet, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnivå, seksuell orientering, religion eller livssyn.

Alle har samme rett til deltakelse i samfunnet. det krever et sterkt vern mot diskriminering, for å hindre utestengelse og ulikebehandling på grunn av kjønn, etnisk opprinnelse og minoritetsbargrunn, tro, funksjonshemming og seksuell orientering.

Utvikling av ny teknologi legger til rette for deltakelse og tilstedeværelse for grupper i det offentlige rom, samtidlig som det skaper barrierer for andre.

Tilgjengelighet til offentlige etater og private virksomheter må ivaretas for alle.

Holdningsskapende arbeid, tilrettelegging og lovfordbud mot diskriminering er viktgi virkemidler for økt inkludering.

Fagforbundet mener det er en felles oppgave å bekjempe fordommer, undertrykking, rasisme og mobbing.

 

 

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fagforbundet jobber for å gi barne- og ungdomsarbeidere større anerkjennelse.

fagbrevgammelskrift

Fagforbundet arbeider for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole. Yrkes-NM er en fin anledning for å synliggjøre faget og fagarbeiderne på.

Her kan du se ulike filmer fra tidligere yrkes-NM:

I tillegg til å være arrangør for barne- og ungdomsarbeiderfaget under yrkes-NM. Arbeider Fagforbundet for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning,og at barne- og ungdomsarbeideren skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Prosjekt barne- og ungdomsarbeider var et 2 årig prosjekt med hovedmål å synliggjøre barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Prosjektet bidro med å skape større anerkjennelse for faget, som en praktisk pedagogisk utdanning, på alle arenaer for barn og unge, med fokus på:

 • Å styrke yrkesidentiteten for barne- og ungdomsarbeidere som praktisk pedagogisk fagarbeider.
 • Å få arbeidsgivere til å se viktigheten og nytten av å ansette barne- og ungdomsarbeidere og bruke deres kompetanse.
 • Å øke rekrutteringen til faget ved å bidra til å skaffe flere læreplasser.
 • Å motivere barne- og ungdomsarbeidere til å bli veiledere og sitte i prøvenemnder.
 • Ulike muligheter for etter- og videreutdanning ved fagskole, høgskole m. m.

 Nasjonalt seksjonsstyre er styringsgruppe for prosjektet og det er oppnevnt en referansegruppe med 9 medlemmer med ulik yrkeserfaring innen faget.

Gå til prosjektsiden for barne- og ungdomsarbeideren

 Fagforbundet har sammen med FAFO fått mer kunnskap om faget:

Lese mer om Fagforbundets utdanningspolitikk

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder.

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
  grunnskole (ny sjanse)
 • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend