Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Et budsjett for økte forskjeller

mette.stortinget beskj
Mette Nord i vandrehallen i 2015 under framleggelsen av statsbudsjettet (Foto: Kjetil Vevle)

– Dette er et budsjett for økte forskjeller. Den blåblå regjeringen legger opp til en utvikling der de som har lite skal få mindre og de som har mye skal få mer. Det er grunnleggende usosialt, men ikke overraskende, sier Fagforbundets leder Mette Nord i en kommentar.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Regjeringen kunne ha styrket kommune og helsevesen. Dessverre har regjeringen brukt opp mye av handlingsrommet gjennom høy oljepengebruk og dyre skattekutt de siste fire årene. 

Vi kan ikke se at det er foreslått løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen. Et mer offensivt budsjett kunne gitt oss flere arbeidsplasser, en trygg eldreomsorg, en skole der flere får muligheten til å lykkes og et klimavennlig samfunn, sier Nord.

Skatt

Regjeringen foreslår å redusere maksimal sats på eiendomsskatt i innføringsåret fra 2 til 1 promille. Dette er en direkte inngripen i kommunenes mulighet til å finansiere velferdstjenestene, som vil svekke kommunenes mulighet til å levere gode tjenester til befolkningen.

Kommune og helsevesen

For tredje år på rad svekker regjeringen den statlige finansieringen av ressurskrevende tjenester i kommunene. Det rammer for eksempel kommunale tjenester til innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser.

- Staten fortsetter å spare penger ved å dytte utgifter over på kommunene. Små utgifter for staten blir store utgifter for enkeltkommuner. Samtidig vedtar regjeringen bemanningsnormer som ikke blir fullfinansiert for den enkelte kommune. Dermed må kommunene kutte i eldreomsorg og andre velferdstjenester. Stortinget har et klart ansvar for at det ikke skjer, sier Mette Nord.

Regjeringen legger opp til en alt for svak vekst i sykehusene. Dette er et budsjett som vil gi lengre køer i helsevesenet.

Arbeidsliv

For de som står utenfor arbeidslivet blir det tøffere tak ved at skatteklasse II fjernes. Mange av disse menneskene har begrensende muligheter i dagens arbeidsmarked. Det usosiale forslaget om kutt i dagpengene, som gjør at færre vil kvalifisere til å få dagpenger, føyer seg inn i en lang rekke forslag som vil ramme de svakeste hardest.

-- De ulike forslagene kan virke relativt små hver for seg, men i sum er dette en politikk for økt ulikhet i det norske samfunnet. Fagforbundet vil motsatt vei, et rettferdig samfunn med små forskjeller der flest mulig kan klare seg og bruke ressursene sine. Dette budsjettet peker i gal retning, sier Mette Nord.