Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Hvorfor bli medlem?
våre fordeler

Skriv ut
Vi kjemper for lønna di

Vi kjemper for lønna di

Fagforbundet kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi få gjennomslag, er det viktig at vi er mange. Slik sikrer vi rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

Sammen står vi sterkere enn hver for oss! Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for sakene våre. Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg, tar du en riktig og viktig beslutning.

Fagforbundet er Norges største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer. Vi er store nok til å være med å påvirke samfunnsutviklingen, og sterke nok til å ivareta medlemmene på en god og forsvarlig måte.

Organisasjonsretten, forhandlingsretten og streikeretten er noen av de mest grunnleggende rettighetene vi har. Skal disse rettighetene være noe verdt, må arbeidstakerne stå sammen og vise samhold.

[-]

Vi forsvarer rettighetene dine

Vi forsvarer rettighetene dine

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. Når du trenger det, kan du få hjelp av dine tillitsvalgte. De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte.

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. Hvis du vil sjekke ut rettighetene dine i en spesiell sak, kan du spørre de tillitsvalgte. De har også forhandlingsrett overfor arbeidsgiver på en rekke områder. De godkjenner turnus og forhandler om arbeidstidsordninger, bare for å nevne noe.

I tillegg til dette, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt. Dette kan du lese mer om her

Når du har meldt deg inn, kan du logge inn i medlemsportalen for å se hvem som er dine nærmeste tillitsvalgte.

[-]

Vi bryr oss om yrket ditt

Vi bryr oss om yrket ditt

Fagforbundet er delt opp i seksjoner for å ivareta interessene til hvert enkelt yrke – alle yrker plasseres i en seksjon med beslektede yrker. Gjennom seksjonene får du som medlem yrkesfaglige tilbud som kurs, konferanser, informasjonsmateriell og faggrupper tilpasset din yrkesgruppe. På denne måten kan Fagforbundet jobbe målrettet for nettopp ditt yrke, samtidig som man drar nytte av størrelsen og gjennomslagskraften til forbundet.

Seksjonenes hovedarbeidsområder er å:

 • Tilby yrkesfaglige kurs
 • Identifisere yrkesfaglige utfordringer i arbeidsfeltet
 • Ta opp utdanningsspørsmål som gjelder det enkelte yrke så som grunn-, etter- og videreutdanning, fagkurs - kompetansestige
 • Ha kunnskap om juridiske tema om utdanningene, yrkesutøvelsen og arbeidsområdet
 • Være pådriver for å øke verdien av yrket
 • Identifisere konsekvenser av brutalisering av arbeidsmiljøet
 • Ta initiativ til en yrkesetisk refleksjon og dialog
 • Gi ut yrkesfaglig informasjon
 • Etablere faglige nettverk for eksempel gjennom faggrupper

[-]

Du får lønnsomme fordeler

Du får lønnsomme fordeler

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for de som er organisert i et LO-forbund. Med 900 000 medlemmer har vi forhandlet gunstige og trygge avtaler. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler er tilbud som du kan benytte hvis du vil. Du kan få tilbud på bank og forsikringstjenester, rabatter på blant annet hotell og leiebil. Du kan lese mer om fordelene du får som medlem her

[-]

Norges beste innboforsikring

Norges beste innboforsikring

Når du melder deg inn i Fagforbundet får du blant annet med Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt. LOfavør Kollektiv hjemforsikring er uten øvre forsikringssum.

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring og gir deg blant annet følgende fordeler:
 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Typiske uhell dekkes
 • Enkeltgjenstander er forsikret for inntil 300 000,-
 • Lav egenandel; 3000 kroner

Dersom to eller flere i husstanden din har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, betaler du ingen egenandel ved skade på innbo. Prisen i 2015 er kun 70 kroner per måned.

I tillegg til Kollektiv hjem tilbyr LOfavør flere gode og rimelige forsikringer til medlemspris. Se oversikt over forsikringstilbud.

[-]

Stipend til videreutdanning

Stipend til videreutdanning

Fagforbundet har gode stipendordninger for sine medlemmer. Som medlem kan du få stipend til både grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs.

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.

Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller NAV.

Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i seks måneder for å kunne søke om stipend.

Åpne søknadsskjema til stipend her

Det kan søkes om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
 • Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)
 • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (se eget avsnitt)

Kategori 1:
Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer.

Dette betyr at de som faller inn under denne kategorien, er de som tar en utdanning med studiepoeng eller en utdanning av 80 timers varighet eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår.

Vil du bli medlem? Se flere fordeler og meld deg inn her!

Kategori 2:
Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår.

Eget stipend for medlemmer med spesifikke lese- og skrivevansker
Medlemmer med lese- og skrivevansker kan søke Fagforbundet om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10.000,- kroner per kalenderår. Beløpet omfatter utgifter til datatekniske hjelpemidler. En forutsetning for å søke dette stipendet, er at du er yrkesaktiv og at du har en spesifikk lese- og skrivevanskelighet, for eksempel dysleksi. Medlemmer som ikke har spesifikke lese- og skrivevansker, men som ønsker å øke sin kompetanse innen databehandling, lesehastighet og skriving, kan søke om økonomisk støtte gjennom Fagforbundets ordinære stipendording, etter vanlige regler.

Generelle regler i forbindelse med søknaden:

 1. Det behandles kun søknader for medlemmer som har vært yrkesaktiv i minst seks måneder.
 2. Søknad må fremmes før utdanningen er avsluttet. For utdanninger som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet. Det må fremmes søknad for ett år av gangen.
 3. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår.
 4. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-.
 5. Medlemsnummer finnes på baksiden av Fagbladet, eventuelt de syv tallene etter «80» på Lofavør-kortet.
 6. Det er viktig at søkerne oppgir utdanningens/kursets navn/tittel, utdanningsstedets/kursarrangørens navn, utdanningens/kursets studiepoeng eller varighet, samt sender med kopi av tilbud om studieplass.
 7. Det kan søkes støtte til:
  1. Kursutgifter/semesteravgift
  2. Lærebøker/materiell/kopiavgifter.
  3. Eksamensutgifter.
  4. Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting).
  5. Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.
  6. Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:
• Tapt arbeidsfortjeneste
• Reiseutgifter
• Diett/mat

Det er krav om originaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Dersom dokumentasjon mangler vil vi etterlyse dette, noe som medfører forsinket behandlingstid. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el.

 1. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker.
 2. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.
 3. Søknad med dokumentasjon sendes til:

Fagforbundet
Postboks 7003 St. Olavsplass
0130 Oslo

Søknadsskjema til stipend

eller henvend deg til Fagforbundets servicetorg på telefon 23 06 40 00

Merk: Behandlingstiden for stipend er i en periode litt lenger grunnet stor pågang.

[-]

Juridisk bistand

Juridisk bistand

Som medlem i Fagforbundet får du juridisk hjelp til konflikthåndtering og saker som er knyttet til arbeidsforholdet ditt.

Dette kan være saker og spørsmål om for eksempel:

 • oppsigelsesvern
 • lovlighet av midlertidige ansettelser
 • fortrinnsrett til ny tilsetting
 • arbeidstid
 • overtidsgodtgjørelse
 • lønn
 • yrkesskade

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. I tillegg til dette, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt. De tillitsvalgte kan da videresende saken og be om bistand fra Fagforbundets regionale kompetansesentre og forbundsadvokatene i Fagforbundet sentralt.

Som medlem i Fagforbundet er du sikret de beste betingelsene og den beste juridiske hjelpen i ditt arbeidsforhold.

[-]

Fagbladet til alle medlemmer

Fagbladet til alle medlemmer

Som medlem i Fagforbundet får du tilsendt Fagbladet i posten 10 ganger i året. Fagbladet kommer i fire ulike utgaver etter hvilken seksjon du er medlem av; Seksjon helse og sosial, Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Seksjon samferdsel og teknisk eller Seksjon kontor og administrasjon. Dessuten utgir Fagbladet fire temahefter i året.

Både i det trykte bladet og på fagbladet.no kan du lese nyheter, debatt, kommentarer, reportasjer om samfunnspolitikk og yrkesfaglige artikler. Alt er spesielt tilpasset deg som medlem i Fagforbundet.

[-]

Derfor er jeg medlem