Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Stipend til videreutdanning

Utdanningsstipend
Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Illustrasjon: Colourbox (Foto: Colourbox)

Fagforbundet har gode stipendordninger for sine medlemmer. Som medlem kan du få stipend til både grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.

Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller NAV.

Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i seks måneder for å kunne søke om stipend.

Åpne søknadsskjema til stipend her

Det kan søkes om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
 • Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)
 • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (se eget avsnitt)

Kategori 1:
Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer.

Dette betyr at de som faller inn under denne kategorien, er de som tar en utdanning med studiepoeng eller en utdanning av 80 timers varighet eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår.

Vil du bli medlem? Se flere fordeler og meld deg inn her!

Kategori 2:
Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår.

Eget stipend for medlemmer med spesifikke lese- og skrivevansker
Medlemmer med lese- og skrivevansker kan søke Fagforbundet om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10.000,- kroner per kalenderår. Beløpet omfatter utgifter til datatekniske hjelpemidler. En forutsetning for å søke dette stipendet, er at du er yrkesaktiv og at du har en spesifikk lese- og skrivevanskelighet, for eksempel dysleksi. Medlemmer som ikke har spesifikke lese- og skrivevansker, men som ønsker å øke sin kompetanse innen databehandling, lesehastighet og skriving, kan søke om økonomisk støtte gjennom Fagforbundets ordinære stipendording, etter vanlige regler.

Generelle regler i forbindelse med søknaden:

 1. Det behandles kun søknader for medlemmer som har vært yrkesaktiv i minst seks måneder.
 2. Søknad må fremmes før utdanningen er avsluttet. For utdanninger som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet. Det må fremmes søknad for ett år av gangen.
 3. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår.
 4. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-.
 5. Medlemsnummer finnes på baksiden av Fagbladet, eventuelt de syv tallene etter «80» på Lofavør-kortet.
 6. Det er viktig at søkerne oppgir utdanningens/kursets navn/tittel, utdanningsstedets/kursarrangørens navn, utdanningens/kursets studiepoeng eller varighet, samt sender med kopi av tilbud om studieplass.
 7. Det kan søkes støtte til:
  1. Kursutgifter/semesteravgift
  2. Lærebøker/materiell/kopiavgifter.
  3. Eksamensutgifter.
  4. Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting).
  5. Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.
  6. Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:
• Tapt arbeidsfortjeneste
• Reiseutgifter
• Diett/mat

Det er krav om originaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Dersom dokumentasjon mangler vil vi etterlyse dette, noe som medfører forsinket behandlingstid. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el.

 1. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker.
 2. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.
 3. Søknad med dokumentasjon sendes til:

Fagforbundet
Postboks 7003 St. Olavsplass
0130 Oslo

Søknadsskjema til stipend

eller henvend deg til Fagforbundets servicetorg på telefon 23 06 40 00

Merk: Behandlingstiden for stipend er i en periode litt lenger grunnet stor pågang.