Helseminister Høie vil ikke legge fram en egen stortingsmelding om fremtidens prehospitale tjenester.

På spørsmål fra Ruth Grung (A) svarer helseministeren at det ikke er aktuelt med en egen stortingsmelding om de prehospitale tjenestene.

17.09.2016 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 18.09.2016

Det blir pekt på i spørsmålet fra Ruth Grung at behovet for et nasjonalt løft for å øke kapasitet, kompetanse og kvalitet i akuttkjeden har gått igjen i alle de store helsesakene som Stortinget har behandlet de siste årene. Tidlig prehospital behandling og rask transport er livreddende og skadereduserende. Ansvaret for akuttmedisinske tjenester er delt mellom kommune og helseforetak og skaper utfordringer. Akuttutvalget sin utredning har flere gode forslag til tiltak.

Hva er begrunnelsen for at et så viktig område ikke blir lagt frem som en helhetlig melding til Stortinget?

Høie viser til at utvalgets arbeid var ment som et innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan og stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste.

Helseministerens unnfallenhet til å ta det prehospitale området på alvor er kritikkverdig. For første gang på lang tid har vi nå fått en grundig gjennomgang av de prehospitale tjenestene og så legger helseministeren utredningen ned i en skuff. Det må være lov å stille flere spørsmål her om hva som er den bakenforliggende årsaken til at utredningen ikke gis større oppmerksomhet. Så lenge ministeren ikke besvarer dette i en melding til stortinget er det lov å vurdere og spørre hva som ligger bak.