Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Ønsker politisk aktive pensjonister

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen, og Bjørg Hageløkken, lederen for de 120 000 uføre- og pensjonistmedlemmene i Fagforbundet, mener begge at å styrke Pensjonistforbundet er avgjørende for hva slags type lokalsamfunn vi skal ha framover.

13.10.2020

Trygdeoppgjøret: Uretten mot pensjonistene må rettes opp

Fagforbundet mener at pensjonistene på sikt må sikres medbestemmelse i trygdeoppgjøret. Dette kan gjøres gjennom etablering av en forhandlingsrett, der reguleringen av pensjon er ett av temaene.

16.09.2020

Seint lønnsoppgjør og pensjon

Hvis man går av med pensjon i løpet av sommeren og tidlig høst vil man få etterberegnet pensjonen når det foreligger et resultat for årets lønnsoppgjør, melder KLP. Dette er i tråd med tariffavtalen, men det er viktig at det tydeliggjøres i et spesielt år.

23.04.2020

Fattigdom gjør ingen friskere

I Erna Solbergs regjeringstid har ulikhetene økt, og forskjellene i det norske samfunnet er forsterket. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti tar fra de fattige og gir til de rike, og sparer utgifter på kutt som rammer arbeidsledige, syke, uføre og barn i lavinntektsfamilier.

15.04.2020

Uttalelse om eldrepolitikk

Våre fremste folkevalgte ofte omtaler pensjonistene både som erfarne og kunnskapsrike - en ressurs for samfunnet. I politiske debatten møter vi av og til begrepet «eldrepolitikk». Hva som ligger i dette begrepet er ikke uten videre klart, men når vi leser de politiske programmene og hører partiledere, statsråder og andre sentrale politikere – må vi kunne trekke konklusjonen at eldrepolitikk og er avgrenset til omsorgspolitikk.

15.04.2020

Pensjonert personell i helsetjenesten kan jobbe uten å tape pensjon

Både i sykehusene og i kommunesektoren blir det nå mulig for alt personell i helsetjenesten å jobbe uten å tape pensjonsrettigheter. I helseforetakene omfatter ordningen alle kategorier arbeidstakere, mens i kommunesektoren omfatter ordningen til nå kun personell som jobber i helsetjenesten.

18.03.2020

Ungdom og pensjonister i Fagforbundet bygger bro

Når Fagforbundet samler ungdommene og pensjonistene sine blir det til gode politiske verksteder. I slike samlinger er det ikke så stort sprik mellom unge og gamle.

14.11.2019

Pensjonister krever økning i kjøpekrafta

Fagforbundets pensjonistleder Bjørg Hageløkken tar i Klassekampen et oppgjør med trygdeoppgjøret, og oppfordrer dem som kan om å møte opp på demonstrasjon 6. juni.

05.06.2019