Nasjonal plan må sikre lokalsykehus over hele landet

Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre 12. desember 2013: Etter mange år med reformer og omstillinger vet befolkningen fortsatt ikke hva de kan forvente fra sitt lokale sykehus.

13.12.2013 av Informasjonsavdelinga

Reformen har rammet sykehusene både i distriktene og sentrale strøk. Tilbud er fjernet, flere er under nedbygging og står i fare for å bli lagt ned.

Lokalsykehusene skal være ryggraden i spesialisthelsetjenesten, og er en trygghetsbase for befolkningen. Sentraliseringstanken preger utviklinga i Sykehus-Norge. Dette truer det lokale sykehustilbudet folk har krav på. Det er kortsiktig og ikke bærekraftig å legge ned lokalsykehus. Det er et paradoks at regjeringa i stadig større grad kjøper tjenester fra private sykehus, samtidig som det legges ned offentlige sykehus. 

Utviklingen av dagens sykehusstruktur viser nødvendigheten av en plan for antall lokalsykehus og andre helsetilbud for å sikre et forutsigbart helsevesen. Uten en slik politisk forankret plan risikerer vi å få bedriftsøkonomiske regnskapsprinsipper på bekostning av en helhetlig, samfunnsøkonomisk styring. Dersom vi ikke har klare politiske føringer og helhetstankegang, risikerer vi at både kvalitet og tilbud forverres.

Lokalsykehuspasientene utgjør hovedvekten av pasientene i norske sykehus. Et lokalsykehus skal kunne ta seg av de vanligste sykdommer og skader, og kunne stabilisere pasienter som må videresendes. Lokalsykehus skal ha akuttfunksjon og må som et minimum ha vaktkompetanse i indremedisin, generell kirurgi og anestesi, samt tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske tjenester. Det krever stabile fagmiljøer med mulighet for langsiktig planlegging.

Helseforetaksmodellen er omstridt. Modellen innebærer en maktsentralisering over avgjørende velferdstjenester utenfor folkevalgt styring og kontroll. Fagforbundet motsetter seg ikke omstilling i helsesektoren og mener at en samling av høyspesialiserte funksjoner i for eksempel kreftbehandling, nevrologi og avanserte diagnostiske prosedyrer, er nødvendig og riktig.

  • Fagforbundet krever at regjeringa snarest tar ansvaret for et godt, offentlig lokalsykehustilbud til befolkningen og som ivaretar de ansatte.