Arkiv for artikler til «Uttalelser fra Fagforbundets landsstyre»


Trygdeoppgjøret: Uretten mot pensjonistene må rettes opp

Fagforbundet mener at pensjonistene på sikt må sikres medbestemmelse i trygdeoppgjøret. Dette kan gjøres gjennom etablering av en forhandlingsrett, der reguleringen av pensjon er ett av temaene.

11.09.2020

Høyre og NHO angriper velferdstjenestene og de ansatte

Fagforbundets landsstyre reagerer kraftig på Høyres og Næringslivets Hovedorganisasjons angrep på offentlig sektor og offentlig ansatte. I NHOs rapport «Neste trekk - veikart for fremtidens næringsliv» kreves det kutt i offentlig sektor og velferdstjenestene, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og lavere skattenivå.

11.09.2020

Velferdstjenestene må trygges i ei usikker tid

Konsekvensene av koronakrisa vil prege det norske samfunnet i lang tid framover. Fagforbundets landsstyre krever at regjeringa og Stortinget omgående øker bevilgningene til kommunene for å sikre velferdstjenestene.

11.09.2020

Fagforbundet støttar arbeidet for Moria-flyktningane med 100 000 kroner

Fagforbundets landsstyre meiner Norge må hjelpe fleire av flyktningane i Moria-leiaren, og løyver 100.000 kroner til arbeidet organisasjonen Dråpen i havet driv i Hellas.

11.09.2020

Helsejournalløsningen Akson må kvalitetssikres

Fagforbundets landsstyre krever at regjeringen sørger for at den felles kommunale journalløsningen Akson blir kvalitetssikret gjennom en offentlig høring.

11.09.2020

Lønnstyveri må avdekkes og straffeforfølges

Landsstyret i Fagforbundet gleder seg over at regjeringa har imøtekommet Fagforbundets krav om å kriminalisere lønnstyveri. Det har nemlig ikke vært likhet for loven i Norge: Arbeidstakere har fått strenge straffer for mindre forseelser, mens arbeidsgivere ikke har fått straff for alvorlige forbrytelser mot arbeidstakere.

04.06.2020

Vi må bekjempe arbeidsledigheten

Landsstyret i Fagforbundet mener at samfunnets viktigste oppgave nå er å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet. Selv om flere har kommet i jobb etter gjenåpninga, er fortsatt over 340 000 nordmenn helt eller delvis arbeidsledige.

04.06.2020

Regjeringa må sikre velferdstenestene

Landsstyret i Fagforbundet meiner regjeringa har ansvaret for at helse- og velferdstenestene no står i fare for å bli svekte. Det er i første rekke kommunane og fylkeskommunane som driv velferdstenestene som vi alle nyt godt av, og koronakrisa har gitt dei ekstrautgifter på mange milliardar kroner.

04.06.2020

Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap

Fagforbundets landsstyre er glade for at Norge åpnes gradvis opp igjen, etter at koronakrisa førte til at store deler av samfunnet ble stengt ned. Vi vil delta aktivt i arbeidet for å gjøre Norge bedre rustet til å møte liknende pandemier i framtida.

04.06.2020

Fagforbundet krever en koronadugnad for flyktninger

Den humanitære situasjonen i flyktningleirene i Hellas, Jordan, Libanon og Libya har i lang tid vært prekær. Fagforbundet frykter at en spredning av koronaviruset i disse leirene vil kunne føre til en humanitær katastrofe. Vår koronadugnad må derfor ikke stoppe ved våre landegrenser.

23.04.2020