Arkiv for artikler til «Uttalelser fra Fagforbundets landsstyre»


Lønnstyveri må avdekkes og straffeforfølges

Landsstyret i Fagforbundet gleder seg over at regjeringa har imøtekommet Fagforbundets krav om å kriminalisere lønnstyveri. Det har nemlig ikke vært likhet for loven i Norge: Arbeidstakere har fått strenge straffer for mindre forseelser, mens arbeidsgivere ikke har fått straff for alvorlige forbrytelser mot arbeidstakere.

04.06.2020

Vi må bekjempe arbeidsledigheten

Landsstyret i Fagforbundet mener at samfunnets viktigste oppgave nå er å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet. Selv om flere har kommet i jobb etter gjenåpninga, er fortsatt over 340 000 nordmenn helt eller delvis arbeidsledige.

04.06.2020

Regjeringa må sikre velferdstenestene

Landsstyret i Fagforbundet meiner regjeringa har ansvaret for at helse- og velferdstenestene no står i fare for å bli svekte. Det er i første rekke kommunane og fylkeskommunane som driv velferdstenestene som vi alle nyt godt av, og koronakrisa har gitt dei ekstrautgifter på mange milliardar kroner.

04.06.2020

Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap

Fagforbundets landsstyre er glade for at Norge åpnes gradvis opp igjen, etter at koronakrisa førte til at store deler av samfunnet ble stengt ned. Vi vil delta aktivt i arbeidet for å gjøre Norge bedre rustet til å møte liknende pandemier i framtida.

04.06.2020

Fagforbundet krever en koronadugnad for flyktninger

Den humanitære situasjonen i flyktningleirene i Hellas, Jordan, Libanon og Libya har i lang tid vært prekær. Fagforbundet frykter at en spredning av koronaviruset i disse leirene vil kunne føre til en humanitær katastrofe. Vår koronadugnad må derfor ikke stoppe ved våre landegrenser.

23.04.2020

Fagforbundet stør kampen for dei «ureturnerbare» flyktningane

Landsstyret i Fagforbundet uttrykker solidaritet med kampen som menneskerettsforkjemparen Arne Viste og tidlegare biskop Gunnar Stålsett fører for flyktningar og asylsøkarar. Viste og Stålsett risikerer fengselsstraff fordi dei har hjelpt nokon av dei som har minst i samfunnet vårt, dei «ureturnerbare» flyktningane og asylsøkarane. Dette er menneske som av ulike grunnar ikkje får opphaldsløyve i Norge, men som ikkje kan sendast tilbake til heimlandet.

13.12.2019

Norge trenger en tillitsreform i offentlig sektor

Fagforbundets landsstyre er tilfreds med at de rødgrønne partiene nå står sammen om å innføre en tillitsbasert styring og ledelse av offentlig sektor. Fagforbundet vil delta med kraft og entusiasme i en dugnad for å skape en tillitsreform i offentlig sektor, slikt at den får et klokt, ansvarlig og samfunnsnyttig innhold.

13.12.2019

Tilliten til Nav må gjenreises

Fagforbundets landsstyre krever at de som urettmessig er rammet av Nav-skandalen umiddelbart får tilbakebetalt pengene de har krav på. De må bli kompensert for uretten de har blitt utsatt for. Dessuten må den politiske ledelsen, påtalemyndighetene og ledelsen i Nav stilles til ansvar for skandalen.

13.12.2019

– Det offentlige må overta drifta av luftambulansetjenesten

Fagforbundets landsstyre mener det er uakseptabelt at innbyggernes liv og helse i Nord-Norge settes i fare, fordi ambulansefly står på bakken og akuttberedskapen er svekket. Vi godtar ikke at flygere og andre ansatte skal være bekymret fordi sikkerheten ikke har vært prioritert og godt nok ivaretatt.

12.12.2019

Fagforbundet vil ha en grønnere og distriktsvennlig vegpolitikk

Fagforbundets landsstyre mener det er nødvendig å legge om bruken av penger til vegformål. Trygge og gode veger er en forutsetning for at det skal være mulig å leve, bo og jobbe i alle deler av landet vårt. Barn og unge skal kunne reise trygt til og fra skolen på lokale og regionale veger. Næringslivet trenger å få transportert produktene sine trygt og effektivt, og yrkessjåfører skal kunne gjøre jobben sin uten at de setter liv og helse i fare.

19.09.2019