Arkiv for artikler til «Uttalelser fra Fagforbundets landsstyre»


Stopp regjeringas privatisering

Fagforbundet reagerer kraftig på at høyreregjeringa legger opp til omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenestene, samtidig som Norge står midt i ei koronakrise som har vist hvor viktig det er med offentlige helse- og omsorgstjenester.

22.12.2020

Fare for kutt i velferdstjenestene

I disse dager avslutter kommunene budsjettbehandlingen som skal sikre tilbudet i barnehager, skoler, SFO og helse- og omsorgstjenester. Kommunene sliter med å vedta budsjett som ivaretar lovpålagte oppgaver, samtidig som Stortinget gir dem nye oppgaver. Rammene er så trange at det er usikkerhet knyttet til nedbemanning, og en hard prioritering av hvilke tjenester som må kuttes.

22.12.2020

Fagforbundet krev at Mustafa Hasan må få bli

Etter nyttår skal 18 år gamle Mustafa Hasan sendast ut av Norge. Fagforbundet meiner at grunnen til dette er at Norge har ein for streng innvandringspolitikk, som ikkje blir praktisert på ein skjønnsam måte. I denne saka har det vorte lagt for lite vekt på menneskelege omsyn, og for stor vekt på såkalla innvandringsregulerande omsyn.

17.12.2020

Trygdeoppgjøret: Uretten mot pensjonistene må rettes opp

Fagforbundet mener at pensjonistene på sikt må sikres medbestemmelse i trygdeoppgjøret. Dette kan gjøres gjennom etablering av en forhandlingsrett, der reguleringen av pensjon er ett av temaene.

11.09.2020

Høyre og NHO angriper velferdstjenestene og de ansatte

Fagforbundets landsstyre reagerer kraftig på Høyres og Næringslivets Hovedorganisasjons angrep på offentlig sektor og offentlig ansatte. I NHOs rapport «Neste trekk - veikart for fremtidens næringsliv» kreves det kutt i offentlig sektor og velferdstjenestene, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og lavere skattenivå.

11.09.2020

Velferdstjenestene må trygges i ei usikker tid

Konsekvensene av koronakrisa vil prege det norske samfunnet i lang tid framover. Fagforbundets landsstyre krever at regjeringa og Stortinget omgående øker bevilgningene til kommunene for å sikre velferdstjenestene.

11.09.2020

Fagforbundet støttar arbeidet for Moria-flyktningane med 100 000 kroner

Fagforbundets landsstyre meiner Norge må hjelpe fleire av flyktningane i Moria-leiaren, og løyver 100.000 kroner til arbeidet organisasjonen Dråpen i havet driv i Hellas.

11.09.2020

Helsejournalløsningen Akson må kvalitetssikres

Fagforbundets landsstyre krever at regjeringen sørger for at den felles kommunale journalløsningen Akson blir kvalitetssikret gjennom en offentlig høring.

11.09.2020

Lønnstyveri må avdekkes og straffeforfølges

Landsstyret i Fagforbundet gleder seg over at regjeringa har imøtekommet Fagforbundets krav om å kriminalisere lønnstyveri. Det har nemlig ikke vært likhet for loven i Norge: Arbeidstakere har fått strenge straffer for mindre forseelser, mens arbeidsgivere ikke har fått straff for alvorlige forbrytelser mot arbeidstakere.

04.06.2020

Vi må bekjempe arbeidsledigheten

Landsstyret i Fagforbundet mener at samfunnets viktigste oppgave nå er å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet. Selv om flere har kommet i jobb etter gjenåpninga, er fortsatt over 340 000 nordmenn helt eller delvis arbeidsledige.

04.06.2020