Fagforbundet sier foreløpig nei til EUs tredje energipakke

Illustrasjonsfoto: (Foto: Per Flakstad)

Regjeringen Solberg går inn for at Norge tilslutter seg EUs tredje energipakke. Det vil bety norsk deltagelse i ACER, som er EUs samarbeidsorgan for reguleringsmyndighet innen energi, men uten stemmerett. En eventuell tilslutning kan få stor innvirkning på norsk energipolitikk og det er knyttet stor usikkerhet til konsekvensene.

08.03.2018 av Uttalelse fra landsstyret i Fagforbundet
Sist oppdatert: 02.04.2018

Da Norge inngikk EØS-avtalen i 1992, var det særdeles viktig at vi beholdt råderett og kontroll på områder der vi har andre interesserer og en annen tilnærming enn EU. Vi har stått oss veldig godt på at vi har kunnet ha en egen fiskeri- og landbrukspolitikk, og vår egen valuta- og rentepolitikk. Også i energipolitikken har Norge og EU ofte ulike interesser. Ifølge Europautredningen fra 2012, er det dels betydelige motsetninger mellom Norges interesser som energileverandør og EUs medlemsland som store kjøpere av energi.

Fagforbundet er bekymret for at beslutninger tatt av ACER skal begrense Norges handlingsrom i forvaltning av landets vann- og energiressurser. Det knytter seg stor usikkerhet til hvilken betydning tilslutning til Acer vil få i framtida. EU arbeider med å konkretisere sin strategi for en felles energiunion, og kommisjonen fremmet den såkalte Vinterpakken (Clean Energy for all Europeans) høsten 2016, med forslag til en rekke nye og reviderte energirettsakter. Det forhandles fortsatt om Vinterpakken, og det er ventet at det blir endringer før den er endelig vedtatt. Vinterpakken omfatter blant annet en revidering av forordning om ACER. Ifølge EU-kommisjonen er ACER regnet som den viktigeste byggesteinen i EUs energiunion, og kommisjonen ønsker å gi ACER mer makt.

Ved en eventuell tilslutning må vi regne med at Norge i framtida må akseptere et ACER med utvidet myndighetsområde, vedtaksmyndighet med simpelt flertall og at Norge ikke har stemmerett. Fagforbundet peker på at en eventuell tilslutning til ACER, innebærer en vesentlig suverenitetsavståelse og må behandles etter Grunnlovens §115 i Stortinget. Videre at en beslutning om eventuell norsk tilslutning til EUs tredje energipakke, bør utsettes inntil det er mulig å gjøre en helhetlig vurdering av konsekvensene av ACER og Vinterpakken sett i sammenheng.

Fagforbundet mener at den store usikkerheten som fortsatt knytter seg til den framtidige utviklingen av ACER og EUs energiunion, taler for et foreløpig nei til tilslutningen til tredje energimarkedspakke.