Nyheter

Fagforbundets ni krav til ny regjering

Fagforbundet forlanger en rødgrønn flertallsregjering, og stiller tøffe politiske krav til både regjeringsplattformen og høstens statsbudsjett. – Våre medlemmer forventer tydelige endringer i Norge, sier Mette Nord. Her er de ni kravene Fagforbundet stiller.

Fagforbundet krever vurdering av sikkerheten ved Nav-kontorene

Fagforbundets landsstyret krever en ny vurdering av sikkerhetstiltakene ved de lokale Nav-kontorene, etter den dypt tragiske hendelsen ved Nav Årstad i Bergen hvor en kvinnelig ansatt ble drept.

Fagarbeidere for framtiden

I ei tid med stadig sterkere krav til arbeidstakerne og deres kompetanse, maner Fagforbundet politikerne og arbeidsgiverne i offentlig sektor til å anerkjenne fagarbeiderne som viktige og likeverdige ansatte i arbeidet med velferdsstatens tjenester.

Israel må betale for gjenoppbyggingen av Gaza

Fagforbundets landsstyre oppfordrer den norske regjeringa til å ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigen i mai.

Fagforbundet protesterer mot undergraving av særaldersgrensene

Mandag 7. juni vedtok Stortinget endringer i regelverket for særaldersgrenser som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for yngre arbeidstakere med farlige eller fysisk krevende yrker kan forsvinne. Landsstyret i Fagforbundet mener dette både er et svik og et løftebrudd.

Norge trenger en bedre rusreform

Fagforbundets landsstyre mener det er på høy tid at det gjennomføres en rusreform i Norge. En slik reform må først og fremst sikre at mennesker med alvorlige rusproblemer møtes med helsehjelp, ikke straff.

Fare for kutt i velferdstjenestene

I disse dager avslutter kommunene budsjettbehandlingen som skal sikre tilbudet i barnehager, skoler, SFO og helse- og omsorgstjenester. Kommunene sliter med å vedta budsjett som ivaretar lovpålagte oppgaver, samtidig som Stortinget gir dem nye oppgaver. Rammene er så trange at det er usikkerhet knyttet til nedbemanning, og en hard prioritering av hvilke tjenester som må kuttes.

Fagforbundet krev at Mustafa Hasan må få bli

Etter nyttår skal 18 år gamle Mustafa Hasan sendast ut av Norge. Fagforbundet meiner at grunnen til dette er at Norge har ein for streng innvandringspolitikk, som ikkje blir praktisert på ein skjønnsam måte. I denne saka har det vorte lagt for lite vekt på menneskelege omsyn, og for stor vekt på såkalla innvandringsregulerande omsyn.

Trygdeoppgjøret: Uretten mot pensjonistene må rettes opp

Fagforbundet mener at pensjonistene på sikt må sikres medbestemmelse i trygdeoppgjøret. Dette kan gjøres gjennom etablering av en forhandlingsrett, der reguleringen av pensjon er ett av temaene.

Høyre og NHO angriper velferdstjenestene og de ansatte

Fagforbundets landsstyre reagerer kraftig på Høyres og Næringslivets Hovedorganisasjons angrep på offentlig sektor og offentlig ansatte. I NHOs rapport «Neste trekk - veikart for fremtidens næringsliv» kreves det kutt i offentlig sektor og velferdstjenestene, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og lavere skattenivå.

Velferdstjenestene må trygges i ei usikker tid

Konsekvensene av koronakrisa vil prege det norske samfunnet i lang tid framover. Fagforbundets landsstyre krever at regjeringa og Stortinget omgående øker bevilgningene til kommunene for å sikre velferdstjenestene.

Fagforbundet støttar arbeidet for Moria-flyktningane med 100 000 kroner

Fagforbundets landsstyre meiner Norge må hjelpe fleire av flyktningane i Moria-leiaren, og løyver 100.000 kroner til arbeidet organisasjonen Dråpen i havet driv i Hellas.

Helsejournalløsningen Akson må kvalitetssikres

Fagforbundets landsstyre krever at regjeringen sørger for at den felles kommunale journalløsningen Akson blir kvalitetssikret gjennom en offentlig høring.

Lønnstyveri må avdekkes og straffeforfølges

Landsstyret i Fagforbundet gleder seg over at regjeringa har imøtekommet Fagforbundets krav om å kriminalisere lønnstyveri. Det har nemlig ikke vært likhet for loven i Norge: Arbeidstakere har fått strenge straffer for mindre forseelser, mens arbeidsgivere ikke har fått straff for alvorlige forbrytelser mot arbeidstakere.

Vi må bekjempe arbeidsledigheten

Landsstyret i Fagforbundet mener at samfunnets viktigste oppgave nå er å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet. Selv om flere har kommet i jobb etter gjenåpninga, er fortsatt over 340 000 nordmenn helt eller delvis arbeidsledige.

Regjeringa må sikre velferdstenestene

Landsstyret i Fagforbundet meiner regjeringa har ansvaret for at helse- og velferdstenestene no står i fare for å bli svekte. Det er i første rekke kommunane og fylkeskommunane som driv velferdstenestene som vi alle nyt godt av, og koronakrisa har gitt dei ekstrautgifter på mange milliardar kroner.

Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap

Fagforbundets landsstyre er glade for at Norge åpnes gradvis opp igjen, etter at koronakrisa førte til at store deler av samfunnet ble stengt ned. Vi vil delta aktivt i arbeidet for å gjøre Norge bedre rustet til å møte liknende pandemier i framtida.

Fagforbundet stør kampen for dei «ureturnerbare» flyktningane

Landsstyret i Fagforbundet uttrykker solidaritet med kampen som menneskerettsforkjemparen Arne Viste og tidlegare biskop Gunnar Stålsett fører for flyktningar og asylsøkarar. Viste og Stålsett risikerer fengselsstraff fordi dei har hjelpt nokon av dei som har minst i samfunnet vårt, dei «ureturnerbare» flyktningane og asylsøkarane. Dette er menneske som av ulike grunnar ikkje får opphaldsløyve i Norge, men som ikkje kan sendast tilbake til heimlandet.

Norge trenger en tillitsreform i offentlig sektor

Fagforbundets landsstyre er tilfreds med at de rødgrønne partiene nå står sammen om å innføre en tillitsbasert styring og ledelse av offentlig sektor. Fagforbundet vil delta med kraft og entusiasme i en dugnad for å skape en tillitsreform i offentlig sektor, slikt at den får et klokt, ansvarlig og samfunnsnyttig innhold.

Tilliten til Nav må gjenreises

Fagforbundets landsstyre krever at de som urettmessig er rammet av Nav-skandalen umiddelbart får tilbakebetalt pengene de har krav på. De må bli kompensert for uretten de har blitt utsatt for. Dessuten må den politiske ledelsen, påtalemyndighetene og ledelsen i Nav stilles til ansvar for skandalen.