Enighet i lønnsoppgjøret i staten - ingen streik

LO Stats leder Egil André Aas, som leder meklingen for LOs forbund og Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget. (Foto: Jan Tore Skjelbek)

– Vi er fornøyd med at vi har sikret alle medlemmene forbedret kjøpekraft, og at brorparten av de avsatte midlene er gitt i sentrale tillegg med vekt på likelønn, sier Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget.

24.05.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.05.2019

LO Stat, som leder forhandlingen på vegne av LO-forbund, YS og UNIO har kommet til enighet med staten et halvt døgn på overtid.

Dermed blir det ingen streik i staten

Et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962 og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon, var det som skulle til. Oppgjøret har en lønnsramme på 3,2 prosent.

– Vi hadde håpet på et større generelt tillegg, men dette var så langt vi klarte å strekke arbeidsgiver, sier Voldsrud.

Oppgjøret går nå til uravstemning.

Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1. mai på:

  • 1,35 prosent fra ltr. 19-46
  • 1,55 prosent fra ltr. 47-63
  • 1,35 prosent fra ltr. 64-101

Tariffestet AFP

– Vi har også sikret tariffesting av AFP, og at det i ny pensjonsordning ikke blir noen begrensning på pensjonsgivende tillegg, sier Voldsrud.

Personer som er født i 1962 eller tidligere beholder dagens AFP-ordning. For ansatte som er født i 1963 eller senere, gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i avtalen om ny offentlig pensjon fra 2018. Eventuelle endringer i AFP gjøres i medhold av punkt 12 i avtalen. Tak og bunn på pensjonsgivende inntekt for variable tillegg fjernes. 

Krevende mekling

– Det har vært en unødvendig krevende mekling, med en arbeidsgiver som oppleves som lite løsningsorientert. Med dette som ramme for meklingen, er vi fornøyd med resultatet, sier Voldsrud.