Oppsummering fra Brannkonferansen 2014

Brannkonferansen 2014 ble holdt i Stavanger 3.-4.april, og de drøye hundre deltakerne fikk oppleve oljebyen i strålende solskinn.

10.04.2014 av Jarle Kristoffersen
Sist oppdatert: 17.08.2017

 

Dag 1

Konferansen ble åpnet av brannsjef for Brannvesenet for Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, som ønsket konferansens deltakere velkommen til Stavanger. Han reflekterte også litt rundt brannstudien og fortalte kort om arbeidet de gjør i regionen blant annet i forhold til kompetanse og forebygging.

Hans Kristian Madsen fra DSB fulgte opp med en gjennomgang av brannstudien hvor et spørsmålene som lå til grunn for arbeidsgruppen som har gjennomført studien var  ”Hvordan organisere og dimensjonere brann- og redningsvesenet slik at grunnlaget for å kunne samvirke/samarbeide med andre blir bedre ?”.  En av de mest sentrale tingene det er enighet om i brannstudien at man skal etablere større brann- og redningsvesen uten at antall brannstasjoner eller dimensjoneringen for øvrig endres. Modellen som arbeidsgruppen anbefalte vil innebære at man går fra 295 til 19 brann- og redningsvesen. En av hovedargumentene for dette er at en slik organisering vil kunne danne grunnlag for å skape gode fagmiljø bygget på kvalitet og kompetanse.

Etter lunsj holdt Klemet Rønning-Aaby, daglig leder i LO Kommune, et innlegg om pensjon og særaldersgrenser. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har uttalt at han ønsker å fjerne alle særaldersgrenser, samtidig leker KS Bedrift med tanker om å gå inn i NHO og på denne måten endre tarifftilknytningen til interkommunale brann- og redningsvesen. Dette vil medføre tap av den offentlige tjenestepensjonen med særaldersgrenser og svekking av arbeidstidsavtalen for brann- og redningsmannskap. Rønning-Aaby benyttet anledningen også til å rope et varsko i forhold til brann- og redningspersonell som engasjeres på pensjonistvilkår etter å ha gått av med pensjon ved særaldersgrensen, for dette kan bidra til å undergrave kravet om å opprettholde særaldersgrensen slik som i dag.

Før årsmøtet til Norsk brannmannsforum (NBMF) holdt Hans Kristian Madsen fra DSB et nytt foredrag om utdanning av personell i brann- og redningsvesenet. Dette foredraget tok i all hovedsak utgangspunkt i NOU 2012: 8 - Ny utdanning for nye utfordringer hvor hovedmålet var å foreta en vurdering av det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet, og foreslå mulige utdanningsmodeller som kan ivareta utdanningsbehovet for hel- og deltidsbrannpersonell.  Utvalget bak NOU`n anbefalte en åpen offentlig utdanningsmodell som legger til grunn utdannelse for ansettelse, som åpner for både studie- og yrkesrettet utdanningsbakgrunn for søkerne og hvor det er mulighet til å differensiere inntakskrav til studiespesialisering. Videre at grunnutdanningen skal legges til fagskolenivå hvor inntakskravet er relevant fagbrev, generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Etter et toårig studie på fagskolenivå vil man gjennom ett års studie på høgskole-nivå kunne oppnå bachelorgrad og gjennom ytterligere to års studie på høgskole-nivå vil man kunne oppnå mastergrad.  DSB har utarbeidet forslag til realisering av utvalgets anbefaling hvor hovedanbefalingene er at det etableres en fagskole for utdanning innen brann og redning, at fagskolens hovedsete lokaliseres til Trondheim, øvingsvirksomheten konsentreres til Tjeldsund, dagens ordning for deltidsutdanning videreføres i en utvidet form og at fjernundervisning innføres gradvis, fagskolen underlegges Justis- og beredskapsdepartementet og høgskoleutdanningen underlegges Kunnskapsdepartementet.  Utdanning av personell til brannvesenet har vært igjennom grundige vurderinger. Partene er enige om behovet for ny utdanning for brann- og redningspersonell og hvordan den nye utdanningsmodellen bør se ut. Saken ligger nå til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet og vi er nå avhengige av at alle gode krefter bidrar til å få på plass den nye utdanningsmodellen.

Konferansen første dag ble avsluttet med årsmøte og medlemsmøte i Norsk Brannmannsforum. Referat fra årsmøtet og medlemsmøtet blir lagt ut når dette er klart.

Fv.  Marius Aam, Bjørnar Aron Aronsen, Svein Erik Hovde, Tor Petter Alfredsen, Terje Strømmen, Jørn Davidsen, Svein Arne sørensen, Vibeke Arntsen og Bjørn Rønning.
 
 

Dag 2

Konferansens andre dag åpnet med et innlegg av brannsjef for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henrik Ove Berg, som gikk på deres etablering av Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO). Dette er etablert i Vagleleieren, en tidligere sivilforsvarsleir, som like idyllisk til like utenfor sentrum av Sandnes. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har benyttet leiren som treningsfelt for sine mannskaper i en årrekke, og det store området rundt, samt fasilitetene i leiren gir et godt grunnlag til øvelser i forskjellig omfang. I 2013 flyttet brannvesenet sin seksjon for øvelse og opplæring inn i leiren. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har som ambisjon å utvikle senteret til et regionalt samfunnssikkerhetssenter.De ønsker å tilby opplæring innen relevante områder, ikke bare for eget mannskap, men også for offentlige og private virksomheter og aktører. De har også en målsetning om å benytte senteret til øvelser og trening for å bedre samvirket mellom nødetatene.

Avdelingsleder i brannforebyggende avdeling ved Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Frode Strøm, fulgte så opp med et innlegg om deres oppfølging av NOU 2004:4 – Trygg Hjemme. Hovedmålet for avdelingen er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. De brannforebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver. Avdelingen utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har stor verdi i forhold til å forebygge brann. Han fortalte blant annet at de gjennom deres tilsynsrunder hadde avdekket forhold som også krevde at helse- og omsorgssektoren ble koblet inn. Dette var gjerne knyttet til rus- og psykiatri.

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker/organisasjonssekretær i SAFE, holdt et innlegg om eksponering ved arbeid i farlig røyk. Han la blant annet vekt på at risikovurdering må være basert på kunnskap: Hva blir en eksponert for? Hvor mye? Hvor lenge? Eksponering via innånding/hudkontakt? Gasser ved varmt arbeid? Behov for verneutstyr? Hvor god er beskyttelsesfaktoren? Trykkluftforsynt åndedrettsvern? Kontroll med pusteluften? Kortvarig høy eksponering? Øyeblikkelig fare for liv og helse? I forhold til bruk av ånderettsvern var det kanskje noen som fikk seg en og annen overraskelse, blant i forhold til hvilken grad ansiktshår reduserer beskyttelsesevnen og i forhold til beregning av filterlevetid.

Dag Skaseth fra NBMF presenterte deretter veiledningsheftet ”Jobbe i farlig røyk” som han har utarbeidet i samarbeid mellom NBMF, Fagforbundet og LO. Et av siktemålene med veiledningsheftet er å bidra til å redusere risikoen for eksponering av kreftframkallende stoffer blant brann- og redningspersonell. De ansattes helse skal være av avgjørende betyd­ning for hvordan man organiserer arbeidet og eksponering og risiko skal reduseres så mye som mulig. NBMF, Fagforbundet og LO vil med dette oppfordre alle brann- og red­ningsvesen til å ta kreftfaren på alvor og igangsette tiltak for å redusere eksponeringen.

Hans Petter Haukø, brannsjef i Flatanger brann- og feiervesen, rundet av konferansen med et innlegg om hvordan en liten utkantskommune som Flatanger kunne håndtere den største brannen siden 2.verdenskrig. Han tok for seg hvordan brannen utviklet og spredde seg. Flere faktorer spilte her inn, blant annet tørt terreng som i hovedsak bestod av lyng og kratt, og ikke minst sterk vind med orkan i kastene. Noen av suksesskriteriene var: tidlig innsats fra lokal depotstyrke (4 stk), tidlig evakuering, tidlig anmodning av slokkehjelp fra nabobrannvesen, tydelig oppgavedeling av hovedstyrken, tydelig prioritering av branngater og at det ble slått storalarm hvor det var godt samarbeid mellom nødetaten, sivilforsvaret og kommunens kriseledelse.