– Vær nysgjerrig

Ellen Tove Dahl Vorpenes mener de tillitsvalgte må delta i budsjettprosessen. (Foto: Fagforbundet Møre og Romsdal)

Ellen Tove Dahle Vorpenes er ansatt som sekretær i Fagforbundet Møre og Romsdal. Hun har erfaring med å lære opp Fase2-deltakere i hvordan de kan sette seg inn i arbeidsplassens økonomi.

07.04.2011 av Anders Hamre Sveen
Sist oppdatert: 15.04.2011

– Kommer det et større kutt i en sektor i en kommune, må tillitsvalgte grave fram informasjon ned på avdelingsnivå. Hvor kommer eventuelle nedskjæringer? Ligger det an til at folk vil bli sagt opp? sier Vorpenes.

Lån og fond

Kommunene kan ta opp lån. Tillitsvalgte må finne ut hvor stort låneopptaket er og hva som er lånevilkåra.

Vorpenes oppfordrer også tillitsvalgte i kommunene til å sette seg inn i hva kommunen eventuelt har av fond og hvordan disse midlene brukes.

Innleie av arbeidskraft

– Flere kommuner skjuler innleie av arbeidskraft under begrepet "varekostnad". Dette tåkelegger de reelle lønnskostnadene i kommunen, og øker muligheten for sosial dumping, forteller Vorpenes.

Medvirkning i budsjettprosessen

Tillitsvalgte har både rett og plikt til å delta i budsjettarbeidet sammen med ledelsen. I KS slås dette fast i Hovedavtalen del B § 3-1-c og del B § 1-4-1.

I Spekter-området reguleres tillitsvalgtes rettigheter til medvirkning i budsjettprosessen av Hovedavtalens del 2 § 31og § 32. Det er § 34 som omhandler tillitsvalgtes innsynsrett i regnskaper og økonomiske forhold.

Kommunebudsjettet

I starten av året sender administrasjonssjefen i kommunen ut et budsjettrundskriv som gir hver enkelt institusjon og sektor en pekepinn på hvor mye penger de vil få.

Tidlig på våren starter institusjonene og de enkelte sektorene sitt budsjettarbeid. Det er viktig at tillitsvalgte kommer med gode innspill og får avklart de faktiske konsekvensene av budsjettforutsetningene i denne fasen.

Tillitsvalgte må sørge for å få protokollført sine synspunkter og uenigheter med arbeidsgiver om viktige budsjettposter, og at disse synspunktene følger budsjettet helt fram til behandlinga i kommunestyret.

Når administrasjonen er ferdig med budsjettforslaget og oversender det til politikerne, er budsjettet et offentlig dokument. Da skal det gå minst to uker før kommunestyret kan vedta budsjettet. I denne perioden må tillitsvalgte drive med aktivt politisk påvirkningsarbeid overfor kommunestyrerepresentantene.

Spør og grav

Det er flere viktige spørsmål som man bør finne svar på som tillitsvalgt: Er det stor forskjell mellom fjorårets regnskap og årets budsjettforslag? Hvilke og hvor mange stillingshjemler er det? Er det stor vikar- og overtidsbruk? Er det samsvar mellom budsjettet og uttalte politiske mål? Blir det gjort nødvendige investeringer?