Den nordiske modellen er reelt truet

1. mai-tog. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (Samak) har denne uka Arbeiderkongress i Stockholm. Der legger de fram sluttrapporten fra forskningsprosjektet NordMod (Fafo). En rapport som viser at den nordiske modellen er reelt truet.

06.02.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 07.02.2018

NordMod er en forkortelse for nordisk modell, modellen som beskriver samarbeidet mellom fagbevegelse, politikere og arbeidsgivere.

LO beskreiv i 2014 NordMod 2014 -2030 som «et ambisiøst, nesten overambisiøst, forskningsprosjekt det framtidige Norden.»

Hva er status for Norden og den nordiske samfunnsmodellen i dag, hva er drivkreftene, hva er truslene, og ikke minst, hva er mulighetene fram mot 2030?  Generalsekretær i Samak, Jan Erik Støstad, forteller at rapporten skal munne ut i et sosialdemokratisk manifest for arbeidslivet. 

Må verve flere

Flere må fagorganisere seg i kampen mot sosial dumping og svekking av faglige rettigheter. I nesten alle land reduseres andelen fagorganiserte, og flere og flere har usikre arbeidsforhold. EU-systemets krav om fri flyt av arbeidskraft, uten sikring av lønns- og arbeidsforhold, har skapt en helt ny situasjon. I Norge i dag er under halvparten fagorganiserte, og andelen faller også i de andre nordiske landene, spesielt i sektorer preget av midlertidighet, bemanningsbransje og løsarbeid. Den nordiske modellen er reelt truet. 

Organisering (KK 06.02 2018)

Norge verst i Norden på organisasjonsgrad (Dagsavisen 06.02 2018)

Den nordiske modellen reelt truet

Den nordiske modellen hviler på tre grunnpilarer: et organisert arbeidsmarked – som forutsetter sterke fagforeninger – høy skatteinngang og velferdspolitikk og økonomisk styring som prioriterer sysselsettingen. I Norge har vi en regjering som fører en politikk stikk imot dette, skattekutt og deregulering av arbeidsmarkedet er Solbergregjeringas misjon.

I Sverige hadde de den samme politikken fra 2006 til 2014 under Moderaterna. Reinfeldts lag hyllet for eksempel den nordiske modellen før valget i 2006, men svarte med å innføre gigantisk skattelette på 140 milliarder kroner og kostnadsøkning for å være fagorganisert.

Kriseplan i eget manifest

Den 5.og 6. februar er ledere fra de nordiske sosialdemokratiske partiene og LOene samlet, og det blir lagt fram et manifest for framtidig vern av den nordiske modellen. Manifestet speiler alvoret i NordMod-rapporten.

Samaks tre overordnete forslag er:

  • et gigantisk og kontinuerlig kompetanseløft
  • omfattende nasjonale og europeiske handlingsplaner mot sosial dumping
  • et målrettet arbeid for å øke organisasjonsgraden. Dette er gode og nødvendige tiltak.

Kompetanseløftet bør utvikles i samarbeid mellom arbeidsgivere, fagforeninger og det politiske systemet og legge vekt på kompetanseformer som kreves for et miljømessig bærekraftig samfunn.

Trusselen fra sosial dumping risikerer å sabotere hele ideen om et organisert arbeidsmarked der fagforeninger og arbeidsgivere sammen arbeider for økt produktivitet og for å konkurrere på kvalitet i stedet for dårligere vilkår. Flere må gå med i en fagforening, noe som krever en storsatsing på medlemsrekruttering. Men flere bedrifter må også melde seg inn i arbeidsgiverorganisasjonene, og samarbeidet mellom partene må være basert på tillit for at den nordiske modellen skal kunne overleve.

Sammendrag av rapporten

Radikale krav (KK 21.01.18)

Rapporten Den nordiske modellen - hva kreves? er skrevet av Jesper Bengtsson og er sluttrapporten i prosjekt for SAMAK om den nordiske modellen.