Informasjon i etterkant av tariffoppgjøret

(Foto: Atle Holberg Frey)

I etterkant av lønnsoppgjøret for de ansatte i Spekter område 10, forsøker YS-forbundet Delta å gjøre et poeng av en protokolltilførsel om ambulansepersonell og videreutdanning som Fagforbundet ikke har i sin avtale.

25.05.2018 av Kurt Rønning
Sist oppdatert: 29.05.2018

Fagforbundet mener at det som står i fellesteksten i forbundenes avtale med Spekter dekker fullt ut det Delta mente var nødvendig å skrive om til en protokolltilførsel. Det er derfor ingen forskjell
på vårt syn i denne saken.

Lønnsmessig uttelling

Fagforbundet vil alltid jobbe for at det er en sammenheng mellom tjenestens behov, kompetanse og avlønning av disse. Fagforbundet viser til at det er et eget punkt om ambulansepersonell i avtalen med Spekter. Her står det at relevant kompetanse utover grunnutdanninga som ambulansearbeider, skal vurderes lønnsmessig. Partene er enige om at Paramedic-utdanninga er et viktig kompetansehevende tiltak for ambulansepersonell.

Krav om 20 000 kroner ekstra

Fagforbundet la i årets oppgjør fram krav om 20 000 kroner ekstra for ettårig tilleggsutdanning for alle som omfattes av avtalen. Det var det ikke mulig å oppnå på grunn av stor usikkerhet om omfanget av kravet. Fagforbundet er veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag for den partssammensatte gruppa som skal drøfte anvendelsen av fagskolekompetanse. Det innbefatter avlønning av denne tilleggsutdanninga og plassering av denne. Da skal blant annet kravene fra forbundene i årets oppgjør vurderes og kostnadsberegnes. Gruppa skal være ferdige den 1. mars i 2019, og deres arbeid skal være utgangspunkt for tariffoppgjøret samme år.

Fagskoleutdanning i framtidas helsevesen

I tillegg til at ambulansepersonell er nevnt spesielt, vektlegger avtalen generelt betydningen av kompetanse, kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning og uttelling på lønn. Partene anerkjenner fagskoleutdanning som relevant og viktig for framtidas helsevesen. Fagforbundet og Delta organiserer begge de ansatte i ambulansetjenesten, og begge forbund jobber for et bestmulig tilbud til disse. Selv om vi noen ganger har forskjellige tilnærminger til noen problemstillinger så viljobben vi gjør, felles og hver for oss, komme alle ansatte til gode.