Unngikk streik: Enighet i kommuneoppgjøret

Forhandlingsleder LO Kommune, Mette Nord (t.h), forhandlingsleder i KS Per Kristian Sundnes og Ragnhild Lied fra Unio. (Foto: Per Flakstad)

- Dette er et godt økonomisk oppgjør for medlemmene våre. Vi har fått gjennomslag for et nytt lønnssystem som både gir medlemmene flere muligheter for opprykk, og som sikrer at tillegg som tidligere er gitt ikke blir spist opp i nye oppgjør, sier forhandlingsleder Mette Nord.

26.05.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 28.05.2014

Partene i årets kommuneoppgjør kom til enighet i 0830-tida mandag morgen og sier ja til riksmeklerens skisse. Oppgjørets ramme er på 3,3 prosent og sikrer en reell kjøpekraftsforbedring for alle. Det anbefalte resultatet sikrer alle et lønnstillegg på 2,15 prosent, minst 8 500 kroner per 1. mai 2014.

Det er avsatt 1 prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli 2014.

- Vi har fått på plass en tydeligere bestemmelse om at etter- og videreutdanning på fagskole/høgskolenivå skal gi økonomisk uttelling, forteller Nord.

LO Kommune hadde ambisjoner om å ta igjen noe av det lønnsmessige etterslepet som har oppstått de siste årene. Det bløe det ikke gjennomslag for. Kommuneoppgjøret har fått en ramme på linje med frontfaget, men med en etterslepsklausul i 2015, dersom industrien kommer høyere enn 3,3 prosent.

Flertallet av forbundene i LO Kommune sa ja til skissa fra riksmekleren, mens Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund stemte imot.

Garantiordning

Meklingsresultatet har gitt en løsning for begge avtaleårene. Det innebærer at kommuneansatte allerede i dette oppgjøret får minimum 3 prosent fra 1. mai 2015.

Fra 1. mai 2014 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 364 000,- i 100 prosent stilling, og fra 1. mai 2015 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 377 400,- i 100 prosent stilling.

Viktig om pensjon

Arbeidstakerne har fått gjennomslag for flere viktige spørsmål knyttet til pensjon. I tillegg har vi fått på plass at kommuner som vurderer anbud, privatisering eller på annen måte overlate tjenester til private virksomheter, pålegges å kartlegge konsekvensene for lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for berørte ansatte.

I tillegg sikres ansatte som skades på fritiden av pasienter, elever, klienter m.v, yrkesskadeerstatning.

Vi fikk også på plass bestemmelser som gir ansatte med AFP beregnet etter tjenestepensjonsordningens regler, rett til å arbeide så mye de ønsker til pensjonistavlønning på 180 kroner per time.

Her finner du tariffplakat til oppslag på arbeidsplassen.