Helseministeren ser problemene, men ikke løsningene

Kurt Rønning, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial. (Foto: Fagforbundet)

Helseminister Bent Høie snakker om framtidig mangel på kompetanse i sykehusene, men glemmer flere viktige yrkesgrupper.

20.06.2018 av Informasjonsavdelingen

I et oppslag i Aftenposten kommenterer han framtidig mangel på kompetanse i helsevesenet, uten å nevne for eksempel helsefagarbeiderne med et ord.

- Det er bra at helseministeren tar mangelen på kvalifisert personell på alvor, men det er nedslående at han igjen og igjen glemmer mange av dem som er viktige for å gjøre noe med problemet, sier Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

- Sykepleierne har en essensiell kompetanse og gjør en veldig viktig jobb. De utgjør grunnstammen i kompetansen i sykehusene, men det er heller ingen tvil om at et bedre tverrfaglig samarbeid vil bøte på utfordringene som vi vet kommer.

- Ta med helsefagarbeidere, hjelpepleiere, helsesekretærer og andre viktige faggrupper i beregningen når du snakker om den fremtidige mangelen på kvalifisert personell i sykehus, sier Rønning, med klar adresse til helseministeren.

Mer enn nok oppgaver for alle profesjoner i helsevesenet

Det er vel kjent at vi kommer til å mangle helsepersonell på alle nivå i årene som kommer, og at det blir krevende å dekke behovet for så vel sykepleiere som helsefagarbeidere.

Tallene spriker, men det er liten tvil om at det vil være mer enn nok oppgaver for alle profesjoner i helsevesenet. Fagforbundet mener at vi vet en del om hva vi kan gjøre for å møte disse utfordringene. Oppgavedeling er et virkemiddel. Det er viktig å sørge for at oppgavene løses mest mulig hensiktsmessig, basert på reell kompetanse og faglig forsvarlighet.

Avhengig av at alle profesjoner samarbeider

Mange søker seg vekk fra helsesektoren på grunn av høyt arbeidspress, små muligheter til faglig utvikling og for mange arbeidsoppgaver. Både arbeidsoppgaver og arbeidspress må ses på, slik at flere klarer å stå i jobb fram til pensjonsalder. Utdanningstakten må økes, for både høyskolepersonell og faglært personell, og det må bli et mer sømløst utdanningsløp som for eksempel y-veien til sykepleierkompetanse.

- Etter flere år med sterk nedgang av ansatte med fagbrev i sykehusene, ser vi nå tegn til endring i noen helseforetak. Det mener vi er meget positivt og vi håper trenden fortsetter. Skal vi kunne gi gode tjenester også i fremtiden, er vi avhengig av at alle profesjoner samarbeider. De beste tjenestene får vi når vi jobber sammen og det håper jeg at også helseministeren anerkjenner snart, sier Kurt Rønning.

Fagforbundets langsiktige løsninger faller sammen med helsedirektoratets mål for personellområdet. I Strategi for kompetanse og personell heter det at Helsedirektoratet skal bidra til god personell- og kompetanseutvikling i helse- og omsorgssektoren, som sikrer befolkningen tilstrekkelig tilgang på kvalifisert og kompetent personell, og god utnyttelse av personellressursene.