Pensjonister kan jobbe på sykehus uten konsekvenser for pensjonen

Tone Faugli, leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet (Foto: Fagforbundet)

Streiken i sykehusene tidligere i år og rikslønnsnemndas kjennelse i november ga full seier med pensjon fra første krone. Ulempen var at det ble vanskelig å jobbe og ta ut pensjon samtidig. Nå har partene i helsesektoren kommet fram til en ordning som gjør dette mulig.

18.12.2019 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 20.12.2019

Spekter og LO Stat har blitt enige om å innføre såkalt pensjonistavlønning i overenskomstområde i helseforetakene (område 10 og 11 i Spekter). Dermed kan helseforetakene engasjere alderspensjonister på pensjonistvilkår.

Pensjonistlønn i sykehus

 – Vi er glade for at vi fikk dette på plass såpass kjapt og at vi har fått til ordninger som gjør at folk som jobber litt ved siden av pensjonen sin, ikke straffes for det allerede ved nyttår, sier lederne for forhandlingsenheten i Fagforbundet, Tone Faugli.

Ordningen gjelder vanlige alderspensjonister og også pensjonister som har gått av med særaldersgrense og andre som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister som mottar folketrygdberegnet AFP.

Pensjonistlønna er 207 kroner timen. I tillegg betales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg.

Ingen avkorting fram til juli

Arbeidstakere som i dag har tatt ut pensjon og jobber i en stillingsprosent under 20 prosent, risikerer å få avkortning i pensjonen om de ikke inngår avtale om pensjonistlønn. Det er imidlertid laget en overgangsordning som sikrer at de som har tilpasset ser reglene slik de var fram til årsskriftet, har et halvt år på å tilpasse seg nye regler uten å få avkortet pensjonen sin. Fristen er 1.7.2020.

Det er ikke meningen at ordningen skal gå på bekostning av faste ansettelser eller inntak av lærlinger.