Nemndkjennelsen på brannavtalen er klar

Avtalen gjelder ansatte innenfor brann og redningstjenesten. (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

– Vi er skuffet over nemndas kjennelse. Det er få av våre krav som er etterkommet, sier Herdis Schärer, som har leda forhandlingene for Fagforbundet.

30.10.2019 av Kari-Sofie Jenssen

– I korte trekk kan vi si at nemndas kjennelse gir oss lite, med tanke på hvilke krav vi stilte. Satsene for overordna vakter økes, samt at nemnda har fastslått avtalens varighet i tråd med våre krav. Det betyr at den varer ut desember 2020, og da skal reforhandles, forteller rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet, Herdis Schärer.

Når det gjelder utrykning mellom 21.00 og 06.00, ble det gjennomslag for at det betales for faktisk medgått tid, men aldri mindre enn to timer. Det er en forbedring fra tidligere, hvor minimum var på en time.

– Utover dette har vi ikke fått gjennomslag for noen krav, slår Schärer fast.

Herdis Schärer, rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet, er langt fra fornøyd med nemndas kjennelse for særavtalen for brann og redningstjenesten. (Foto: Fagbladet )

I tillegg har nemnda fjernet § 5.1 i avtalen, nemlig sikringsbestemmelsen som sikrer minimumstillegg for ledere i brann- og redningstjenesten. Fagforbundet mener dette er beklagelig og at nemnda ensidig har etterkommet KS sine krav i forhandlingene.

Avtale med KS

Parallelt med nemndas behandling av særavtalen, er det inngått en avtale vedrørende hjemmevakt med KS. En av grunnene til at særavtalen for brann og redningstjenesten ble prolongert i fjor, var usikkerheten knyttet til bestemmelsene om hjemmevakt som arbeidstid.

– Det var avgjørende å få på plass denne avtalen for å sikre at særavtalen ikke er lovstridig, sier Herdis Schärer.

Det har vært avsagt en dom i EU-retten som innebærer at hjemmevakt i mange tilfeller regnes som arbeidstid. Etter denne dommen var det ikke mulig å skrive i særavtalen at hjemmevakt ikke er å regne som arbeidstid.

– Partene, altså KS og Fagforbundet, var opptatt av at dagens ordning for hjemmevakt kan fortsette. Det er det enighet om, sier Schärer. 

Hun forteller videre at vi samtidig har fått inn en sikring i protokollen om at dette er en midlertidig løsning, og at partene vil vurdere andre og mer permanente løsninger.

– Dette har vært viktig for oss, avslutter Schärer.