Tariffoppgjøret: Helgetillegg for brannfolk

I forbindelse med lønnsoppgjøret i kommunene har Fagforbundet fått spørsmål om hvorfor ikke økt helgetillegg gis til alle som jobber i helgene. De som har arbeidstiden sin regulert av sentrale særavtaler, altså de som jobber i brann- og redningstjenesten og de som er omfattet av turavtalen, har ikke fått denne økningen.

02.05.2018 av Informasjonsavdelinga

– Helgetillegget på 50 kroner timen har stått stille i flere år, og Fagforbundet har fremmet krav om å øke denne satsen i flere tariffoppgjør. Også i disse forhandlingene fremmet Fagforbundet krav om økning av helgetillegget for alle som jobber i helgene, men fikk i utgangspunktet nei fra KS til å endre denne satsen. KS på sin side var opptatt av å stimulere til redusert deltid og økt heltid. Resultatet ble et kompromiss, sier lederen for forhandlingsavdelingen i Fagforbundet Tone Faugli.

I kommunal sektor jobber 70 % av våre medlemmer deltid. Dette er problematisk for den enkelte arbeidstager, for arbeidsgiver og for brukerne av tjenestene. En av årsakene til dette, er at arbeidet organiseres med ekstravakter. Det vil bli satt ned et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan man kan bruke disse ressursene på en mer hensiktsmessig måte, bl.a. i faste hele stillinger.

For at arbeidstakerne i pleie og omsorgstjenesten skal få hele stillinger må de ansatte jobbe flere helgetimer. Det er derfor avtalt et høyere generelt helgetillegg og ekstra kronetillegg for ansatte som jobber mer enn 290 helgetimer i året.

– Dette er altså ikke en generell økning av helgetillegg for alle som jobber helg. Det var som sagt fremmet som krav, men der nådde vi ikke fram i forhandlingene, avslutter Tone Faugli.