Sju spørsmål og svar til kirkevalget

(Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet har lagd sju spørsmål til kandidatene til bispedømmevalget, og fått svar. Spørsmålene handler om hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas i kirken, om kompetanseutvikling og samarbeid, gravferdsforvaltning, kirkebygg og homofiles rettigheter. Vi håper disse kan bli til hjelp når du skal stemme ved kirkevalget.

05.09.2019 av Bjarne Kjeldsen

Mange tema virvles opp i forbindelse med kirkevalget. Ikke minst knyttet til lokale forhold. I menighetsrådsvalget blir slike saker særlig viktige. Menighetsrådet skal jo og velge representanter til fellesrådet. Fellesrådet er arbeidsgiver for de aller fleste av Fagforbundets medlemmer i Den norske kirke. Så, ikke glem å stemme der heller!

Med den endrede relasjonen mellom stat og kirke, ny trossamfunnslov og ny kirkeordning, får Kirkemøtet et større ansvar for utformingen av lokalkirkens rammebetingelser. Kirkemøtet består i hovedsak av medlemmene i alle bispedømmerådene. Med økt makt er det viktig at medlemmer og ansatte i Den norske kirke vet hva kandidatene til bispedømmevalgene mener om aktuelle tema.

Les alle svarene fra kandidatene her:

Svarene fra kandidatene i Tunsberg
- Svarene fra kandidatene i Borg
- Svarene fra kandidatene i Hamar
- Svarene fra kandidatene i Agder og Telemark
- Svarene fra kandidatene i Bjørgvin
- Svarene fra kandidatene i Nidaros
- Svarene fra kandidatene i Sør-Hålogaland

Vil ha en åpen og inkluderende kirke

Fagforbundet ønsker en åpen og inkluderende, lokal folkekirke. Vi mener Den norske kirke må utformes med oppmerksomheten rettet mot lokalkirken. Det er lokalt kirken får betydning i menneskers liv. Både som felleskap og bygg. Fagforbundet ønsker at det skal være kortest mulig vei mellom de som styrer lokalkirka og de som mottar tjenester fra den. Det må være kortest mulig vei mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Som forvalter av kirkene våre, har kirken et stort ansvar på vegne av alle – ikke bare medlemmene i Den norske kirke. Kirkene er alltid viktige kulturbærere. Mange av dem er også våre viktigste kulturminner. Dette ansvaret må også bispedømmene og Kirkemøtet være seg bevisst.

Verdig gravferd

Fagforbundet er opptatt av gravferdstjenestene som en viktig del av velferdssamfunnets ivaretagelse av alle innbyggere. Vi er ikke fornøyd med måten dette tjenesteområdet er ivaretatt i forslaget til ny trossamfunnslov. Ordningen blir for uforutsigbar for fellesrådet. Mandatet fra storsamfunnet for utydelig. Da blir det viktig at Kirkemøtet er sitt ansvar bevisst og aktivt arbeider for best mulig rammer for tjenestene.

Homorettighetene et viktig tema

Ved forrige kirkevalg var homofiles rettigheter det stor temaet. Fagforbundet samarbeidet da tett med Åpen folkekirke for å få et flertall for likestilling og liberalisering. I tiden som kommer må vi følge med for å trygge den utviklingen som har vært, og sørge for at den fortsetter. 

Godt kirkevalg!