Fakta om deltid

Over 70 prosent av dem som jobber i helse- og omsorgtjenestene i kommunene har deltidsstillinger.

12.08.2019 av Nils Fredrik Hansen

Syv av ti jobber deltid

Tallene fra SSB og KS viser dette helt tydelig. Over 70 prosent av dem som jobber i helse- og omsorgtjenestene i kommunene har deltidsstillinger. Tall fra KS viser at det har vært en marginal økning i stillingsbrøken til dem som jobber turnus innen helse, pleie og omsorg i kommunene. I 2012 var den gjennomsnittlige stillingstørrelsen 63 prosent, mens den var 66 prosent i 2018.

Les mer: KS' oversikt over heltid innen helse, pleie og omsorg

Rammer pasientene

En ting er de ansatte, men også pasienter og brukere av tjenestene rammes av at så mange jobber deltid. Dette fører til at de stadig må forholde seg til nye ansatte, og langt flere enn det ville dersom de ansatte hadde flere stillinger.

Fagforbundet mener det er en reel deltidskrise i dag. Høyre har rett i at det i mange år har vært deltidskrise innen helse og omsorg. Problemet til Høyre og regjeringa er at krisa vil bli verre dersom det ikke gjøres noe drastisk. Grunnen er at behovet for pleie og omsorgstjenester blir så mye større i åra framover.

Umulig å utdanne så mange

I dag rammer deltidskrisa aller mest de unge helsefagarbeiderne og sykepleierne. Framover vil deltidskrisa ramme hele samfunnet og brukerne av helse- og omsorgstjenestene. I åra fram til 2035 er det behov for 18.000 flere helsefagarbeidere og 28.000 flere sykepleiere, viser prognosene fra SSB. Det er ikke mulig å utdanne så mange nye til disse yrkene.

Og hvem har lyst til å utdanne seg til en jobb hvor man blir tilbudt 12 prosent stilling? Det sier seg selv at det vil bli vanskelig å rekruttere når sjansen for å få hel stilling bare er 30 prosent.

Utenkelig i mannsyrker

De aller fleste av dem som jobber deltid innen pleie og omsorg er kvinner. Det er utenkelig at mannsdominerte yrker skulle hatt en like stor deltidsandel. Nå har vi som kommer fra helse- og omsorgsyrkene fått nok. Vi finner oss rett og slett ikke i at kvinner i omsorgsyrker skal behandles på denne måten.

Nesten alle politikere sier at de er enige i at folk må få hele og faste stillinger. Likevel skjer det knapt noe som helst. Her har både regjeringa og kommunepolitikerne svikta.