For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året og lages av informasjonsavdelinga.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Ingen yrkeskadeerstatning for oppdragstaker

Etter fem års innsats for kommunen som besøkshjem blir en kvinne yrkesskadet i en bilulykke etter å ha hentet barnet hun har ansvar for. Verken Nav eller trygderetten gir henne rett i kravet om yrkesskadeerstatning.

26.03.2009

Anker kantordom i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim har anket dommen som sa det var galt å tvangsflytte en domkantor fra Nidarosdomen til Strinda kirke til Høyesterett. Domkantoren fikk lagmannsrettens medhold i at han ikke kunne flyttes fra Nidarosdomen mot sin vilje.

12.03.2009

Urettmessig avskjediget fordi han var tillitsvalgt

En dom i Kristiansand tingrett mot arbeidsgiver Skjærgårdskollektivet AS slår fast at tillitsvalgte har et ekstra sterkt stillingsvern. Det ble full seier til Fagforbundet og Vidar Jacobsen.

17.02.2009

Hjelpepleiere unngikk oppsigelse

Nordlandssykehuset har trukket tilbake oppsigelsen av fire hjelpepleiere på kirurgisk avdeling ved sykehuset. Sykehuset sa opp de fire som ledd i en større spareplan og ville erstatte dem med sykepleiere.

03.02.2009

Tungt løft ga erstatning

En høyesterettsdom fra november om forståelsen av yrkesskadeforsikringsloven sier at en skade pådratt etter et tungt løft gir grunnlag for yrkesskadedekning. Dommen er et viktig argument for at en ny arbeidsskadelov også må omfatte belastningslidelser.

15.01.2009

- Nemndvedtak vil bremse likelønnsarbeidet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har funnet at lønnsforskjellene mellom kvinnelige avdelingssykepleiere og mannlige avdelingsingeniører i Harstad IKKE er i strid med forbudet mot kjønnsdiskriminering, likestillingslovens § 3 første ledd.

10.12.2008

Arbeidsulykke etter folketrygdloven § 13-3 annet ledd

Saken gjelder hjelpepleier A som på et kommunalt sykehjem den 13.9.2005 på nattevakt alene med 19 pasienter, pådro seg prolaps.

15.11.2008

Fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9

Eidsivating lagmannsrett avsa i september en dom der hjelpepleier A som arbeidet i midlertidige stillinger ved Sykehuset Innlandet, fikk medhold i kravet om fast ansettelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9, den såkalte fireårsregelen.

15.10.2008

Drøftingsplikten i arbeidsretten

Arbeidsretten har nylig behandlet to saker der Fagforbundet mente at hoved-avtalen i KS-området sine bestemmelser om arbeidsgivers plikt til å gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte på «et tidligst mulig tidspunkt» var brutt. Bestemmelsen gjelder saker der endringer og omstillinger vil kunne få betydning for de ansatte. Fagforbundet vant i Moss og tapte i Nord-Trøndelag.

15.09.2008

Yrkesskadereglene fortsetter å diskriminere

Den ene dagen var kvinnen frisk som en fisk, dagen etter hundre prosent ufør. Ingen rett til yrkesskadeerstatning, mener Trygderetten.

05.05.2008