For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


- Nemndvedtak vil bremse likelønnsarbeidet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har funnet at lønnsforskjellene mellom kvinnelige avdelingssykepleiere og mannlige avdelingsingeniører i Harstad IKKE er i strid med forbudet mot kjønnsdiskriminering, likestillingslovens § 3 første ledd.

10.12.2008

Arbeidsulykke etter folketrygdloven § 13-3 annet ledd

Saken gjelder hjelpepleier A som på et kommunalt sykehjem den 13.9.2005 på nattevakt alene med 19 pasienter, pådro seg prolaps.

15.11.2008

Fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9

Eidsivating lagmannsrett avsa i september en dom der hjelpepleier A som arbeidet i midlertidige stillinger ved Sykehuset Innlandet, fikk medhold i kravet om fast ansettelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9, den såkalte fireårsregelen.

15.10.2008

Drøftingsplikten i arbeidsretten

Arbeidsretten har nylig behandlet to saker der Fagforbundet mente at hoved-avtalen i KS-området sine bestemmelser om arbeidsgivers plikt til å gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte på «et tidligst mulig tidspunkt» var brutt. Bestemmelsen gjelder saker der endringer og omstillinger vil kunne få betydning for de ansatte. Fagforbundet vant i Moss og tapte i Nord-Trøndelag.

15.09.2008

Yrkesskadereglene fortsetter å diskriminere

Den ene dagen var kvinnen frisk som en fisk, dagen etter hundre prosent ufør. Ingen rett til yrkesskadeerstatning, mener Trygderetten.

05.05.2008

01.01.1970

01.01.1970

01.01.1970

01.01.1970

01.01.1970