For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Ugyldig SMS-oppsigelse

Fagforbundet vant i september fram i Borgarting lagmannsrett på vegne av en tannlegeassistent. Spørsmålet var om arbeidstaker selv hadde sagt opp sin stilling og uteblitt uten grunn. Hennes arbeidsgiver tapte i tingretten og anket til lagmannsretten.

16.11.2011

Havnet i rullestol – får ikke godkjent yrkesskade

Fagforbundet tapte 2. september en sak om yrkesskadeerstatning for en omsorgsarbeider i Ålesund. Frostating lagmannsrett stilte seg bak avgjørelsen fra Trygderetten, hvor kvinnen først fikk avslag på godkjenning av yrkesskade etter en ryggprolaps.

06.10.2011

Diskriminert etter foreldrepermisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gitt LO-forbundet NTL medhold i at Oslo Politidistrikt brøt likestillingsloven overfor et NTL-medlem etter pappapermisjon.

19.09.2011

Rett til sykelønn etter permisjon

Fagforbundet/LO har fått fullt gjennomslag i Arbeidsretten for at kommuneansatte har rett til sykelønn etter endt permisjon.

07.06.2011

Tusenvis får høyere pensjon

Tusenvis av ansatte i kommunene kan få høyere pensjon etter at Arbeidsretten slo fast at ansatte som ikke ville være med når den offentlige tjenestepensjonsordningen i kommunene ble innført, likevel hadde krav på tjenestepensjon. Utfordringen nå er å finne de det gjelder.

20.05.2011

Dom korter ventetida på yrkesskadeerstatning

Etter at tidsbegrenset uførestønad og midlertidige ytelser ble innført i folketrygden, har utbetalinger av yrkesskadeerstatning etter tariffavtalen nærmest stanset opp. I en fersk dom gir Arbeidsretten Fagforbundet medhold i at erstatning skal utbetales så snart uføregraden som følge av yrkesskaden er klarlagt

08.04.2011

Deltid gir full ansiennitet

Flertallet i Arbeidsretten har slått fast at deltid skal gi full ansiennitet. Dommen kom i en sak fra Åkrasanden Kulturbarnehage AS der Fagforbundet stevnet barnehagen og PBL inn for Arbeidsretten.

03.03.2011

Betinget sympatistreik er lovlig

Under streiken ved arbeidstøybedriften Bekken & Strøm på Gjøvik, gikk bedriften til sak mot LO og de involverte LO-forbunda etter et varsel om sypmatistreik og en oppfordring til boikott. Bekken & Strøm tapte i retten.

28.02.2011

Skulder ved skulder-prinsippet

Arbeidsretten har slått fast at den som jobber dagarbeid i kommunen, og i tillegg tar ekstravakter eller vikariat på en institusjon der det arbeides 35,5 timers uke, skal ha timelønn beregnet etter satsene for 35,5 timers uke.

31.01.2011

Yrkesskadeerstatning etter flere år

Et medlem av Fagforbundet fikk 900 000 kroner i yrkesskadeerstatning, etter et rettsforlik med KLP.

09.12.2010