For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Tusenvis får høyere pensjon

Tusenvis av ansatte i kommunene kan få høyere pensjon etter at Arbeidsretten slo fast at ansatte som ikke ville være med når den offentlige tjenestepensjonsordningen i kommunene ble innført, likevel hadde krav på tjenestepensjon. Utfordringen nå er å finne de det gjelder.

20.05.2011

Dom korter ventetida på yrkesskadeerstatning

Etter at tidsbegrenset uførestønad og midlertidige ytelser ble innført i folketrygden, har utbetalinger av yrkesskadeerstatning etter tariffavtalen nærmest stanset opp. I en fersk dom gir Arbeidsretten Fagforbundet medhold i at erstatning skal utbetales så snart uføregraden som følge av yrkesskaden er klarlagt

08.04.2011

Deltid gir full ansiennitet

Flertallet i Arbeidsretten har slått fast at deltid skal gi full ansiennitet. Dommen kom i en sak fra Åkrasanden Kulturbarnehage AS der Fagforbundet stevnet barnehagen og PBL inn for Arbeidsretten.

03.03.2011

Betinget sympatistreik er lovlig

Under streiken ved arbeidstøybedriften Bekken & Strøm på Gjøvik, gikk bedriften til sak mot LO og de involverte LO-forbunda etter et varsel om sypmatistreik og en oppfordring til boikott. Bekken & Strøm tapte i retten.

28.02.2011

Skulder ved skulder-prinsippet

Arbeidsretten har slått fast at den som jobber dagarbeid i kommunen, og i tillegg tar ekstravakter eller vikariat på en institusjon der det arbeides 35,5 timers uke, skal ha timelønn beregnet etter satsene for 35,5 timers uke.

31.01.2011

Yrkesskadeerstatning etter flere år

Et medlem av Fagforbundet fikk 900 000 kroner i yrkesskadeerstatning, etter et rettsforlik med KLP.

09.12.2010

Valgretten vant fram

Fagforbundet vant en knusende seier over Oslo kommune da Oslo tingrett slo fast at ni sykehjemsansatte får beholde jobbene sine i kommunen.

16.11.2010

Etterbetaling i 81 kommuner

Sandefjorddommen sier at dersom du jobber dobbelt deltid, eller deltid i forskjellige former og oppfyller ulempekriteriene, skal du ha betalt som turnusarbeider.

04.10.2010

Rett til heltid og full stilling

Fagforbundet intensiverer arbeidet med å sikre medlemmer rett til heltid eller større, faste stillingsbrøker.

13.07.2010

Vant fram i Trygderetten

Et tungt løft brakk omsorgsarbeiderens rygg og hun ble 100 prosent ufør. NAV mente bare en fjerdedel av uførheten hennes skyldtes yrkesskaden, men Trygderetten gir Fagforbundet rett.

28.06.2010