For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året og lages av informasjonsavdelinga.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Beholdt jobb i kommunen etter privatisering

De ansatte ved Oppsalhjemmet i Oslo kommune hadde rett til å beholde jobbene sine i kommunen, da sjukehjemmet ble overdratt til Norlandia i 2009.

23.01.2012

Ugyldig SMS-oppsigelse

Fagforbundet vant i september fram i Borgarting lagmannsrett på vegne av en tannlegeassistent. Spørsmålet var om arbeidstaker selv hadde sagt opp sin stilling og uteblitt uten grunn. Hennes arbeidsgiver tapte i tingretten og anket til lagmannsretten.

16.11.2011

Havnet i rullestol – får ikke godkjent yrkesskade

Fagforbundet tapte 2. september en sak om yrkesskadeerstatning for en omsorgsarbeider i Ålesund. Frostating lagmannsrett stilte seg bak avgjørelsen fra Trygderetten, hvor kvinnen først fikk avslag på godkjenning av yrkesskade etter en ryggprolaps.

06.10.2011

Diskriminert etter foreldrepermisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gitt LO-forbundet NTL medhold i at Oslo Politidistrikt brøt likestillingsloven overfor et NTL-medlem etter pappapermisjon.

19.09.2011

Rett til sykelønn etter permisjon

Fagforbundet/LO har fått fullt gjennomslag i Arbeidsretten for at kommuneansatte har rett til sykelønn etter endt permisjon.

07.06.2011

Tusenvis får høyere pensjon

Tusenvis av ansatte i kommunene kan få høyere pensjon etter at Arbeidsretten slo fast at ansatte som ikke ville være med når den offentlige tjenestepensjonsordningen i kommunene ble innført, likevel hadde krav på tjenestepensjon. Utfordringen nå er å finne de det gjelder.

20.05.2011

Dom korter ventetida på yrkesskadeerstatning

Etter at tidsbegrenset uførestønad og midlertidige ytelser ble innført i folketrygden, har utbetalinger av yrkesskadeerstatning etter tariffavtalen nærmest stanset opp. I en fersk dom gir Arbeidsretten Fagforbundet medhold i at erstatning skal utbetales så snart uføregraden som følge av yrkesskaden er klarlagt

08.04.2011

Deltid gir full ansiennitet

Flertallet i Arbeidsretten har slått fast at deltid skal gi full ansiennitet. Dommen kom i en sak fra Åkrasanden Kulturbarnehage AS der Fagforbundet stevnet barnehagen og PBL inn for Arbeidsretten.

03.03.2011

Betinget sympatistreik er lovlig

Under streiken ved arbeidstøybedriften Bekken & Strøm på Gjøvik, gikk bedriften til sak mot LO og de involverte LO-forbunda etter et varsel om sypmatistreik og en oppfordring til boikott. Bekken & Strøm tapte i retten.

28.02.2011

Skulder ved skulder-prinsippet

Arbeidsretten har slått fast at den som jobber dagarbeid i kommunen, og i tillegg tar ekstravakter eller vikariat på en institusjon der det arbeides 35,5 timers uke, skal ha timelønn beregnet etter satsene for 35,5 timers uke.

31.01.2011