For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Lesbisk kvinne trakassert på menighetsmøte

En lesbisk kvinne ble ansatt i fast stilling som leder for trosopplæringsarbeidet for barn og unge i en menighet i Oslo. Før hun tiltrådte, ble ansettelsen av henne diskutert på et åpent menighetsmøte. Hun ble anbefalt å ikke være til stede på møtet, men hennes kone var der og reagerte sterkt på debatten.

12.12.2013

Prinsipiell dom om taushetsplikt

En lege ble frifunnet for brudd på straffeloven etter å ha gnidd en pose med narkotika mellom hendene for å fjerne pasientens DNA. Dette gjorde legen for å overholde sin taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21.

20.11.2013

Stor, prinsipiell seier for røde dager

I september ble det forlik i Arbeidsretten mellom Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta på den ene siden, og KS på den andre. Bakgrunnen var en rekke tvister om ansatte som har blitt pålagt å bytte fridager i forbindelse med høytider.

21.10.2013

Lønnsarbeid eller fritidssyssel?

Fagforbundet var partshjelp i to beslektede saker i Høyesterett i mars. Spørsmålet var om oppdragstakere i det offentlige kan anses som arbeidstakere, og da ha krav på feriepenger og vern etter arbeidsmiljøloven. En av sakene vant fram.

24.05.2013

Formålsparagrafen – ingen 17. mai tale

Formålsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan oppfattes som så altomfattende at de nærmest blir uten mening. En nylig dom i Frostating lagmannsrett viser at de slettes ikke er tannløse.

29.04.2013

GPS-dom: Gjennomslag for viktige prinsipper

Høyesterett konkluderte med at arbeidsgivers bruk av GPS-data brøt med personopplysningsloven. Likevel var ikke bruddet alvorlig nok til å gi den oppsagte renovatøren erstatning.

15.03.2013

Kvikksølvseier

I januar vant Fagforbundet fram i Gulating lagmannsrett på vegne av en tidligere tannhelsesekretær med krav om å få kvikksølvforgiftning godkjent som yrkessykdom.

21.02.2013

Ugyldig oppsigelse i barnehage

Et medlem i en privat barnehage vant fram i Aust-Telemark tingrett rett før jul. Hovedspørsmålet var om langvarig sykefravær var saklig grunn til oppsigelse.

24.01.2013

Erstatning for yrkesskade – viktig dom i tingretten

Tunge løft av pasienter kan føre til arbeidsulykke som dekkes av yrkesskadeforsikringsloven. Kommunens forsikringsselskap er dømt til å betale.

14.11.2012

Nei er ikke nødvendigvis alltid nei

Du kan ha rettigheter sjøl om du slutter i en jobb hvor du er omfattet av offentlig pensjonsordning, og deretter blir syk og ufør.

26.09.2012