Tariffvår krever rydding i medlemsregisteret Fane 2

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Lønn og tariff er blitt helårsjobbing for tillitsvalgte i Fagforbundet. I 2019 er det mellomoppgjør, men likevel minner vi om at hele organisasjonen må være forberedt på konflikt.

01.03.2019 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 19.03.2019

Det er alltid muligheter for at forhandlinger ender i brudd med påfølgende mekling, også i et mellomoppgjør.

Dersom mekling ikke fører fram, blir det streik. Det betyr at hele organisasjonen må forberede seg på det som kan komme i forbindelse med det vi i fagbevegelsen tidligere snakka om som «vårens vakreste eventyr».

Sentral beredskap

Fagforbundet sentralt har en konfliktberedskap som koordinerer og organiserer alle streiker. Denne beredskapen har blant annet ansvar for å revidere streikehåndbok og sørge for streikemateriell (plakater, løpesedler mm).

Dette arbeidet er i gang. I tillegg til å være i forkant med de overordna forberedelsene, gir den sentrale konfliktberedskapen råd og veiledning til lokalapparatet under en eventuell streik. Ved behov vil streikeledere få tilbud om opplæring når oppgjøret nærmer seg slutten.

Lokal fagforening har en nøkkelrolle

I forkant av tariffoppgjørene, også i mellomoppgjør, må de lokale fagforeningene hvert år gjennomgå og oppdatere seg på innholdet i streikehåndboka. Streikehåndboka er skrevet for fagforeningsstyrene og andre tillitsvalgte som kan bli berørt av en eventuell streik.

Det er viktig å understreke at håndboka gjelder for alle tariffområder i Fagforbundet. Streikehåndboka bør være eget tema på et styremøte i fagforeninga.

Rundskriv til alle om rydding i Fane2

Forhandlingsenheten sender ut rundskriv og ber fagforeningene om å sette i gang nødvendige forberedelser i tilfelle konflikt.

Fagforeningene blir bedt om å ajourføre medlemsopplysningene i Fane2. Vi må sikre at alle medlemmene er registrert med korrekt arbeidsgiver, arbeidssted, tariffområde, stillingskode og yrkesgruppe. Videre blir fagforeningene bedt om å forberede organisering og ledelse ved en eventuell konflikt.

Lokal konfliktberedskap

Fagforeningsleder er streikeleder og fagforeningsstyret er streikekomité, uavhengig av tariffområde. Ansatte/tillitsvalgte fra det berørte tariffområdet streiken omfatter, bør delta i komiteen. KS er Fagforbundets største område. I tillegg har Fagforbundet mange flere tariffområder. Det er viktig at det ryddes opp i alle tariffområder når Fane2 gjennomgås.

Alle tariffområder like viktige

Oppstykkinga av arbeidslivet gjør jobben som tillitsvalgt mer krevende. Private, kommersielle aktører langt inn i det som var kommunenes kjerneområder, krever at vi tenker ut over KS-området, både under forberedelser og gjennomføring av tariffoppgjør og konfliktberedskap.

Når det ikke blir enighet i forhandlinger, går oppgjøret til mekling og dras derfor ut i tid. Oppgjøra kan også gå raskt ved at partene blir enige seg imellom. Hvis partene ikke klarer å bli enige om et anbefalt resultat innen tidsfristen, eller ved mekling på overtid, blir det konflikt, som oftest streik.

Alt dette betyr at både sentral og lokal beredskap må fungere nesten gjennom hele året. Det krever tydelige roller, at vi følger linja og at informasjonsflyten er god.