Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Det psykososiale arbeidsmiljøet er enkelt forklart de psykologiske og sosiale forholdene på arbeidsplassen.

08.02.2019 av Elin Meyer Adolfsen, Utvalg for arbeidsmiljøsaker
Sist oppdatert: 19.02.2019

Så hvilke konsekvenser kan et dårlig psykososialt arbeidsmiljø få?

Dårlige sosiale forhold og psykologiske utfordringer på arbeidsplassen kan virke belastende på de ansatte, og det fører til dårlig stemning og kommunikasjon. Produktiviteten går ned, og i noen tilfeller fører det til sykdom og sykemeldinger. 

Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at arbeidsplassen har et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. Du som arbeidstaker er pliktig til medvirkning, det vil si: jobbe for at tiltak som blir iverksatt gjennomføres.

Kan være utfordrende

Å jobbe med det psykiske arbeidsmiljøet gir andre utfordringer enn å jobbe med det fysiske. Psykososiale forhold er mindre opplagte og håndfaste. Det kan være krevende å jobbe med slike saker, som for eksempel sosial utfrysning eller vold og trusler. Dette er langt vanskeligere både å se og håndtere enn for eksempel is utenfor inngangen til arbeidsplassen hvor enkle tiltak som å strø lukker avviket.

Mennesker er ulike og tolker situasjoner forskjellig. Derfor er det viktig at arbeidsplassen har klare retningslinjer som sier noe om hvordan vi skal ha det på jobb. Sett grenser slik at det ikke oppstår konflikter på grunn av ulike tolkninger!

For den enkelte arbeidstaker vil de psykososiale forhold ofte være en minst like viktig helse- og trivselfaktor som det fysiske arbeidsmiljø.

Dette er understreket i Arbeidsmiljølovens §4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Formålet med paragrafen er å løfte fram og understreke lovens krav rettet mot arbeidsmiljøproblemer av sosial/psykososial art, som for eksempel trakassering, mobbing og sosial isolasjon.

Respekt, tillit og inkludering

Et godt psykososialt arbeidsmiljø må bygge på verdier som sier noe om respekt, tillit, inkludering. Ledere og arbeidstakere må ha en en forståelse for hverandre. Kartlegging og vurdering av dårlige forhold på arbeidsplassen er til god hjelp når man skal lage en handlingsplan for å bedre arbeidsmiljøet. Et godt innarbeidet psykososialt arbeidsmiljø øker effektiviteten og samarbeidet mellom ansatte, som igjen fører til mindre fravær og sparte kostnader. Godt HMS-arbeid lønner seg!