Når arbeidsgiver begjærer fratreden ved oppsigelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Arbeidstakere og medlemmer i Fagforbundet opplever i flere og flere saker at arbeidsgiver begjærer fratreden i saker om oppsigelse. Derfor er retten til å stå i stilling ved uenighet om oppsigelse så viktig. Denne dommen er et godt eksempel på det.

11.12.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 10.01.2019

Saken gjelder en renholdsassistent som ble oppsagt fra sin stilling ved et stort sykehus. Han reiste søksmål om oppsigelsen, men tapte saken i Bergen tingrett. Spørsmålet om fratreden ble ikke tatt opp for tingretten.

Fagforbundet anket oppsigelsesdommen til Gulating lagmannsrett, og det var i tilsvar til denne anken at arbeidsgiver nedla påstand med begjæring av fratreden.

Stå i stilling til rettskraftig avgjørelse

Fagforbundet forutsatte at medlemmet skulle stå i stillingen inntil tvisten var rettskraftig avgjort. Hovedregelen er at en arbeidstaker har rett til å stå i stillingen ved tvist om arbeidsforholdets opphør, også når det foreligger dom i arbeidstakers disfavør.

Det skal mye til for at arbeidsgiveren skal vinne fram med et krav om fratreden.

Fagforbundets advokat og medlemmet mente at grunnlaget for oppsigelsen er tvilsom både bevismessig og rettslig sett. Utover samarbeidsproblemer med tre angitte kollegaer var det ingenting å utsette på oppsagtes arbeidsutførelse. Påstander om ordrenekt er gamle og var mer en uenighet om arbeidsavtalen. Ved påstand fra arbeidsgiver om truende oppførsel var partene uenig om faktum.

Arbeidsgiver vurderte ikke alternative stillinger for assistenten, som ville vært et mindre inngripende tiltak enn oppsigelse. Etter 2 år sto han fortsatt i stillingen, noe som viste at arbeidsgiver fortsatt hadde behov for hans arbeidskraft.

Han vant retten til fortsatt å stå i stilling.

Samme problemstilling i nye saker

– Vi har hatt flere nyere saker med samme problemstilling, som vi har redegjort for tidligere, men også saker som ikke er omtalt enten de har vært avgjort rettslig eller ved at arbeidsgiver har trukket begjæringen om fratreden, forteller advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

Grunnen til at denne saken nå blir mer relevant er at vi ser en økende tendens til at det begjæres fratreden, legger hun til.

– I denne saken ble det avgjørende at medlemmet faktisk hadde stått i stillingen, det vil si at hen gikk på jobb uten å bli sykmeldt, forteller advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

Dommen viser at det å gå på jobb, gjøre en så god jobb som mulig, og ikke snakke om sak eller annet som kan være belastende for kollegaer, vil telle, og at retten til å stå i stilling vil gjelde selv om man taper i tingretten, altså første instans.

Vant kampen om jobben i lagmannsretten

- I denne saken vant for øvrig medlemmet også fram i lagmannsretten i hovedsaken, og fikk medhold i at Bergen tingretts dom var feil, oppsigelsen ugyldig, og vedkommende er fortsatt i jobb i samme virksomhet, forteller Rønning-Aaby.

Så selv om denne kjennelsen kom noe tid tilbake er den svært relevant og viser hvor viktig det er å få stå i jobben sin og kjempe for den. 

Avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett, sammen med saken vi refererte til i Oss nr 7/18, viser også at retten til å stå i stilling er sterk og at hensynet til arbeidstaker er svært viktig.