Seier i Arbeidsretten om tilbakebetaling av sykepenger

En deltidsansatt brannkonstabel brakk foten og ble sykmeldt, men kunne samtidig fortsette å jobbe hos en annen arbeidsgiver. Kommunen mente han ikke hadde krav på sykepenger, noe Arbeidsretten ikke var enig i.

01.11.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 27.11.2018

Kommunen og KS tapte saken i Arbeidrsretten og brannkonstabelen som krevde tilbakebetaling fikk medhold.

– Dette er en veldig viktig og prinsipiell dom som understreker at tariffavtalens sykelønnsbestemmelser står på egne bein. Den kan ikke begrenses av folketrygdlovens vilkår for sykepenger, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet. Hun hadde saken sammen med LO-advokat Imran Haider.

– Denne dommen vil ha betydning for ansatte i kommunesektoren som har lave deltidsstillinger kombinert med annen stilling, og for ansatte som har vært delvis sykemeldt i lav stillingsbrøk, sier Rønning-Aaby til Fagbladet.

Hun oppfordrer arbeidstakere som har fått avslag på sykelønn om å fremme krav om tilbakebetaling.

Hovedtariffavtalen under press

Brannkonstabelen hadde en stilling på 17,5 prosent i kommunen, som han ble sykemeldt fra. I det andre arbeidsforholdet fikk han tilrettelegging og kunne fortsette å jobbe.

Arbeidsgiver og KS mente at brannkonstabelen ikke hadde krav på sykepenger for brannstillingen. De mente at det var samlet inntekt som var utgangspunktet.

Å miste inntekten fra en 17,5 prosent stilling var dermed ikke nok til å få sykepenger når brannkonstabelen jobbet full stilling et annet sted. Det ble også påpekt at det samme vilkåret om minst 20 prosent inntektsnedgang gjelder for alle ansatte i kommunen, også de som kun arbeider i kommunen uten annet tilsettingsforhold.

For å ha rett til sykepenger etter folketrygden er det et vilkår at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent. Spørsmålet som Arbeidsretten måtte ta stilling til, var om dette også er et vilkår for retten til sykelønn etter hovedtariffavtalen mellom LO og KS som ikke har en slik begrensning.

Tariffavtalen står på egne bein

Arbeidsretten delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet la til grunn at folketrygdlovens bestemmelser om at arbeidsevnen må være nedsatt med minst 20 prosent for rett til sykepenger ikke gjelder etter tariffavtalens rett til full lønn under sykdom, og at dette gjelder uavhengig av stillingsprosent og om de har et ansettelsesforhold også utenfor kommunen.

– Det er tredje gang KS utfordrer oss på dette, i litt ulike saker. Og det var viktig for oss nok en gang å få medhold i Arbeidsretten om at tariffavtalens bestemmelser gjelder fullt ut, og at den ikke begrenses av trygdeloven, sier Anne-Gry Rønning-Aaby.

Etter hovedtariffavtalens paragraf 8 har også deltidsansatte i små stillinger rett til lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon i tråd med den stillingsstørrelsen de har.

– I de få tilfellene der folketrygdlovens vilkår begrenser rettighetene deres etter tariffavtalen, er dette uttrykkelig uttalt, slik som for arbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter 67 år eller for fedrekvoten, sier Anne-Gry Rønning-Aaby.