Skuffende om reiseregulativet

Dommen (Foto: Trude Tjensvoll)

I midten av juni, fem måneder etter bruddet med staten om reiseregulativene kom kjennelsen fra særskilt tvistenemnd. Resultatet er skuffende på flere områder, men arbeidstakerorganisasjonen har også fått gjennomslag på viktige områder.

28.09.2018 av Marianne Billing

I tvistesaken mellom hovedsammenslutningene LO Stat, Unio, YS stat og Akademikerne og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble det satt ned en særskilt nemnd. Kjennelsen fra nemnda i forbindelse med tvisten arbeidstakersida har hatt angående reiseregulativene om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands og utenfor Norge, tar bare delvis til følge arbeidstakernes krav.

Bruk av egen bil

Nemnda har satt ned kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil i tjeneste i tråd med statens påstand fra kr 4.10 til 3.90 pr kilometer. Men samtidig blir dette en felles sats, uansett kilometerlengde. Tidligere var det slik at de som kjører over 10.000 kilometer kun fikk 3.45 pr kilometer.

Arbeidstakersiden la fram beregninger som viser at selv med gjeldende sats får ikke arbeidstaker dekket de reelle utgifter ved bruk av egen bil i tjenesten.

– Til tross for at nemda i sin kjennelse snakker om å ivareta partenes interesser, velger de å hjelpe staten med å spare penger på bekostning av arbeidstakerne. Konsekvensen kan bli at arbeidstaker må vurdere om taxi eller leie av bil vil være et bedre alternativ enn bruk av egen bil, kommenterte leder i LO Stat, Egil Andre Aas resultatet.

Kostsatser

Organisasjonenes krav til kost, har nemnda delvis tatt til følge i utlandet. Organisasjonen krevde ECA-satsene (satser innhentet fra et internasjonalt byrå) skulle legges til grunn med et påslag på 15 prosent, samt at der gjeldende satser lå høyere skulle de videreføres. Statens påstand var at ECA-satsene skulle gjelde uten påslag.

Her kom nemda til at kostsatsene for utland skal være ECA-sats med et påslag på 15 prosent.

Belastningen ved å reise i jobben er like stor om en arbeidstaker er på reise innenlands eller utenlands. Organisasjonene fremmet derfor krav om at vilkår ved reiser og kompensasjonene bør likestilles og likebehandlers i de to særavtalene. Dette ble ikke hensyntatt, med unntak av forsikring ved reiseulykke, som økes fra 15G til 30G.

Kostsatsene innenlands justeres kun for konsumprisindeksen (2,8 prosent.)

Andre lyspunkter

Staten fikk ikke medhold i at arbeidsgiver har en ensidig rett til å fastsette at den statsansatte for en enkeltreise, eller for nærmere grupper av reiser, skal få dekket utgiftene til kost etter regning. Staten fikk heller ikke medhold i å øke grensene for når reiseregulativet innenlands slår inn. Disse grensene blir liggende på seks timer og 15 kilometer. Staten ønsket å øke avstanden 30 kilometer før dekning av kost skulle inntreffe.

Kjennelsen fra nemnda viser at det også neste gang reiseregulativene skal opp til forhandling kan bli tøffe forhandlinger. Det skjer høsten 2019.

Les kjennelsen her