Dømt for ulovlig midlertidig ansettelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold

I forrige nummer skrev vi om en miljøarbeider fikk sparken på dagen etter et regelbrudd ved en rusbolig i Kristiansand. I retten kom det fram at vårt medlem var ulovlig midlertidig ansatt.

18.06.2018 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 25.06.2018

I forrige nummer skrev vi om en miljøarbeider fikk sparken på dagen etter et regelbrudd ved en rusbolig i Kristiansand. I retten kom det fram at hun var ulovlig midlertidig ansatt.

Miljøarbeideren som er medlem i Fagforbundet gjorde en tabbe. Hun leverte ved en feiltakelse ut en lommebok hvor det lå ulovlige tabletter til beboeren som hadde mistet lommeboka.

Fagforbundet tok saken til retten og vant. Stiftelsen som driver boligen ble dømt til å betale vårt medlem 250 000 kroner i erstatning. Av det var 200 000 kroner erstatning for økonomisk tap pga. ulovlig midlertidig ansettelse, 50 000 var oppreisning.

Saken gjaldt tvist om avskjed i arbeidsforhold og tvist om ulovlig midlertidig ansettelse med krav om oppreisning og erstatning i tilknytning til dette. Forrige gang skrev vi om den urettmessige avskjeden. Denne gangen vil vi ta for oss hvorfor hun var ulovlig midlertidig ansatt, se på lovhjemlene for midlertidig ansettelse og hvorfor arbeidsmiljøloven § 14-9 ble brutt i dette tilfellet.

Virksomhetsoverdratt

Vårt medlem var midlertidig ansatt i et vikariat hos Kirkens Bymisjon i Kristiansand fra september 2016 til mai 2017. Arbeidet var knyttet til Babettes hus, en nødbolig for rusavhengige og bostedsløse kvinner. Driften av huset ble virksomhetsoverdratt til Stiftelsen Shalam januar 2017. Miljøarbeideren fikk ny arbeidskontrakt og vikariat fram til september 2017, med mulighet for fast ansettelse.

I ansettelsesavtalen fra mai 2017 står det at miljøarbeideren var «midlertidig ansatt; vikariat i stillingen fram til 01.09.2017 med mulighet for fast ansettelse i henhold til §14-9 (1) a-f».

Var ikke vikar for noen

Ved midlertidig ansettelse i vikariat skal det opplyses hvem det vikarieres for. Det gjorde det ikke her. Det var på det rene at miljøarbeideren ikke jobbet i stedet for en annen medarbeider i virksomheten.

I forarbeidene til endring av aml. (prp. 39 L) om midlertidige ansettelser heter det:

«I dag stiller loven krav om at forventet varighet av midlertidig ansettelse skal framgå av den skriftlige arbeidsavtalen jf. arbeidsmiljøloven §14-6 første ledd bokstav e. Departementet foreslår at det i tillegg stilles krav om at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen også må angis i avtalen. Kravet innebærer at det må framgå av arbeidsavtalen på hvilket grunnlag arbeidstakeren ansettes.»

Anket og rettskraftig

Det er i forarbeidene pekt på at dette vil gjøre virksomhetene mer bevisst på at de har det nødvendige grunnlaget for midlertidig ansettelse, og det vil være lettere å etterprøve.

Av arbeidskontrakten til medlemmet framgikk det ikke spesifikt at den midlertidige ansettelsen gjaldt ansettelse etter bokstav f. Det var brukt ordet vikar og i tillegg kun gitt en generell henvisning til aml. § 14-9 bokstav a-f. Det var etter rettens syn i strid med lovbestemmelsen, forarbeidene, hensynet bak loven og mulighet for kontroll.

Dermed fikk vårt medlem erstatning utmålt uten den tidsbegrensning som lå i den ulovlig midlertidige ansettelseskontrakten. Saken er anket hva gjelder avskjedens gyldighet, mens rettens avgjørelse av spørsmålet om ulovlig midlertidig ansettelse er rettskraftig.