Pensjon og tariffhopping

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagforbundet har oppdaget flere tilfeller der arbeidsgivere har brutt tariffbestemmelser knyttet til pensjon. Virksomheter som har tariffestet offentlig tjenestepensjon for ansatte har meldt seg ut av arbeidsgiverforening eller sagt opp standardoverenskomst og innført innskuddspensjon.

08.08.2017 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 16.05.2018

Det er uakseptabelt at arbeidsgivere forsøker å tvinge gjennom dårligere pensjonsvilkår for de ansatte.

Typiske eksempler er virksomheter som melder seg ut av en arbeidsgiverforening og innfører innskuddspensjon før-, eller i det de melder seg inn i en arbeidsgiverforening uten tariffestet ytelsespensjon. Dette er i de fleste tilfeller tariffstridig da virksomhetene fortsatt går på ettervirkning av sin tidligere tariffavtale og dermed har tarifforpliktelser. Dersom innskuddspensjon blir innført svekker det Fagforbundet posisjon og gjør det vanskelig å få gjennomslag for et krav om ytelse- eller hybridpensjon ved etablering av B-del eller ny tariffavtale.

Hybridpensjon

For Fagforbundet er hybridpensjon det eneste akseptable alternativitet for virksomheter som ikke lengre kan ha en offentlig tjenestepensjon eller en privat ytelsespensjon. Målet er at tjenestepensjonsordninger skal være livsvarige og kjønnsnøytrale. For å lykkes med dette er det av vesentlig betydning å øke omfanget av virksomheter med hybridpensjon.

For å styrke Fagforbundets posisjon ovenfor arbeidsgivere som driver med tariffhopping har forhandlingsenheten laget noen rutiner for oppfølging. Rutinene skal også sikre at forbundet har mulighet for rettslig forfølgelse av virksomheten.

Rutiner for oppfølging:

  1. Når kompetansesentrene får beskjed om at virksomheter med tariffestet ytelsespensjon har sagt opp standardoverenskomst eller meldt seg ut av en arbeidsgiverforening og/eller skiftet eller meldt seg inn i en arbeidsgiverforening, skal fagforeningen snarest kontaktes for å avklare følgende:

   Har virksomheten meldt seg inn i ny arbeidsgiverforening?

  • Hvis nei: Hevde standpunkt om ettervirkning og kreve Standardoverenskomst.
  • Hvis ja: Kreve overgangsforhandling--er/B-delsforhandlinger. Utgangspunktet skal være krav om videreføring av ytelsespensjon eller etablering av hybridpensjon. Innskuddspensjon skal avvises dersom ikke annet er klarert med forhandlingsenheten i forkant.

Har virksomheten planer om å avvikle ytelsespensjonsordningen og innføre innskuddspensjon uten forhandlinger?

Hvis ja: Markere uenighet i henhold til gjeldende tariffavtale og om nødvendig tviste saken i henhold til aktuell tvisteprosedyre.

  1. Når fagforeninger blir klar over at virksomheter er i en situasjon som beskrevet i pkt. 1 skal kompetansesenter kontaktes. Før tillitsvalgte deltar i drøftinger og/eller forhandlinger skal de ha rådført seg med kompetansesenteret.