Fortrinnsrett for deltidsansatte

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Om ikke alle veier fører til Rom, er det flere spor som kan brukes for å oppnå høyere stillingsprosent. En av dem er å hevde sin rett til utvidelse ved ledighet i stilling.

27.10.2015 av Anne Kathrine Ellila

Det er noen kriterier som må være oppfylt for å få til dette, men kanskje ikke så mange som arbeidsgiver tror, og muligens noen andre enn det arbeidstaker tror.

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten jf Arbeidsmiljølovens § 14-3 (vi går ikke nærmere inn på hvem som går foran hvem hvis det er flere med ulike typer fortrinnsrett). Forutsetningene for fortrinnsretten er ifølge bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven at arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen, og at dette ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

Om lag samme arbeidsoppgaver

I tillegg er det en viktig forutsetning som bare kommer fram i lovens forarbeider: Fortrinnsretten gjelder bare stillinger med om lag de samme arbeidsoppgaver som den deltidsansatte allerede utfører. Det hjelper altså ikke i motsatte tilfelle at den deltidsansatte er kvalifisert til stillingen.

Hvis den ledige stillingen inneholder de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte allerede utfører i sin nåværende stilling, så legges det til grunn av vedkommende er kvalifisert for stillingen. Det er derfor ofte mer relevant å vurdere om den ledige stillingen tilsvarer den stillingen vedkommende har i dag enn om han eller hun er kvalifisert for stillingen. Vi nevner derfor bare kort at i forhold til kvalifikasjonskravet, skal det tas hensyn både til faglige og personlige forutsetninger.

Vesentlige ulemper = konkrete ulemper

Noen arbeidsgivere er litt raske med å hevde at en utvidelse av stilling vil medføre vesentlige ulemper for virksomheten. I så tilfelle må arbeidsgiver konkret beskrive hvordan dette vil gi urimelige utslag for virksomheten. Det er arbeidsgiver som må godtgjøre at dette vil innebære en vesentlig ulempe, det er ikke arbeidstaker som må bevise at en utvidelse av stillingen ikke vil medføre problemer for arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan altså eksempelvis ikke avvise kravet om fortrinnsrett med at de er usikre på søkerens arbeidsevne på grunn av at vedkommende tidligere har hatt et høyt sykefravær, arbeidsgiver må være mye mer konkrete enn som så. 

Fire ukers frist

Hvis arbeidsgiver avslår kravet om utvidelse av stilling, kan saken sendes videre til Tvisteløsningsnemda jf Aml § 17-2. Fristen er her senest fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet fra arbeidstaker. På Arbeidstilsynets nettsider finner dere en grei oversikt over hva en slik klage skal inneholde.