Lønns- og arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapitel 16.

23.03.2015 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 27.03.2015

Vi har i en tidligere kokebok beskrevet reservasjons- og valgretten.

 

Vi skal nå se på rettighetene de ansatte har etter overdragelsen jf. aml. § 16-2.

Hensikten med disse bestemmelsene er å verne arbeidstakerne ved virksomhetsoverdragelse. Ifølge § 16-2 (1) overtar ny arbeidsgiver forpliktelsene som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet, uten at den gamle arbeidsgiveren er helt uten ansvar. Hvis for eksempel ny arbeidsgiver nekter å betale ut feriepenger man har tjent opp før virksomhetsoverdragelsen, kan kravet også rettes mot gammel arbeidsgiver.

Forpliktet

Ny arbeidsgiver er i utgangspunktet også forpliktet til å følge tariffavtalen som gjaldt før overdragelsen, men hvis de skriftlig erklærer at de ikke ønsker å være bundet av denne innen tre uker etter overdragelsen, er de «fri» fra gammel tariffavtale. Dette er arbeidsgiverne flinke til å passe på. I de fleste tilfeller opphører den gamle tariffavtalen å gjelde ved virksomhetsoverdragelsen. De individuelle rettighetene som følger av denne vil likevel fortsette å gjelde for den enkelte ansatte som er overført. Hvor lenge disse rettighetene gjelder er det ikke enighet om, her støtter vi oss på Stein Evju, professor i arbeidsrett.

Hvor lenge

Aml. § 16-2 (2) lyder: «Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiveren og de overførte arbeidstakere». Det er snakk om de individuelle vilkårene i den gamle tariffavtalen som nå kan anses som uskrevne vilkår som inngår i arbeidsavtalen. Ifølge Evju innebærer § 16-2 (2) ikke at den nye arbeidsgiveren etter dette tidspunktet uten videre kan endre arbeidsvilkårene. Rettighetene er nå del av arbeidsavtalen som er en gjensidig forpliktende avtale. MEN – hvis noen av disse vilkårene er tariffstridige i forhold til ny tariffavtale, må de vike. Dette følger av ufravikelighetsregelen i arbeidstvistloven (arbtvl. § 6).
 

Tariffstridig

For å vurdere om et vilkår er tariffstridig eller ikke, må vi se konkret på den aktuelle bestemmelsen i den gjeldende tariffavtalen. Er dette for eksempel en avtale med minstelønnssatser, er det ikke tariffstridig å ha høyere lønn enn disse, mens bestemmelser om andre tillegg kan være det.

Alt håp er ikke likevel ikke ute når det gjelder tidligere rettigheter. De fleste hovedavtalene inneholder en bestemmelse om at det skal forhandles om en overgangsordning. Hva man kan forhandle om, framgår av den nye tariffavtalen.

 

I Tromsø er dette brennaktuelt