Fakta, frivillighet og folkeavstemning

Reformer er politiske valg, ikke naturlover. Det kan være behov for enkelte kommunesammenslåinger, men vurderingene og beslutningene må gjøres lokalt.

15.12.2014 av Ellisiv Solskinnsbakk

Kommunereformen ble vedtatt av Stortinget i juni. Alle kommuner er pålagt å utrede om de bør endre dagens kommunegrenser. Fylkesmennene har fått i oppdrag å samle ordførere, rådmenn og opposisjonsledere i kommunestyrene til oppstart av dette arbeidet. Slike møter er gjennomført i de fleste fylkene, og bare unntaksvis har arbeidstakerorganisasjonene vært invitert.

Ensidig

Det er et kjennetegn ved de lokale prosessene som fylkesmennene nå forsøker å drive fram, at argumenter for sammenslåing forstørres, mens argumenter mot sammenslåing ikke legges åpent fram. Det har satt seg en oppfatning av at dette nærmest er noe skjebnebestemt som tvinger seg fram. Det er det ikke, reformer er politiske valg, ikke naturlover. Et vesentlig faktum som blir holdt tilbake er kommunenes rett og frihet til å kunne si nei til sammenslåing.

Folkeavstemning

Fagforbundet mener at Norge skal ha en effektiv og veldrevet kommunesektor, men det er innbyggerne som skal bestemme kommunenes framtid, gjennom lokale folkeavstemninger. Debatten må klargjøre om de utfordringene kommunene har, vil løses bedre i en større kommune. For å kunne gi gode svar på dette er det viktig å bygge på kunnskap og forskning.
Inndelingslova § 10 sier at innbyggerne bør høres før kommunestyrene gjør vedtak om eventuell sammenslåing. Den tradisjonelle måten å innhente innbyggernes syn på er å avholde en folkeavstemning. Selv om avgjørelsesmyndigheten i sammenslåingsspørsmålet er lagt til kommunestyret, har det vært mest vanlig å avholde rådgivende folkeavstemning.

Aktiv i debatten

I strategiplanen for 2015 er kommunereformen et av Fagforbundets hovedsatsningsområder, hvor målet er å delta aktivt i debatten lokalt. Der vi ikke allerede er med i lokale prosesser, må vi engasjere oss nå. Diskusjonen om kommunestørrelse kom for fullt når Vabo-utvalget i sin sluttrapport foreslo nye oppgaver til kommunene. Rapporten kom 1. desember. Vi oppfordrer fagforeningene, med bistand fra fylkene, til å engasjere seg i kommunen og utfordre de politiske partiene til å ta debatten.

Sentrale spørsmål:

  • Er store kommuner løsningen
    på morgendagens utfordringer?
  • Blir det mer demokrati dersom
    kommunene blir større?
  • Hva er en god kommune?

Politisk påvirkning:

Ta i bruk det fagligpolitiske samarbeidet. Be om drøftinger med de lokale partiene.
Spør de politiske partiene hvordan de stiller seg til folkeavstemning og frivillighet.

Informasjonsspredning: Skriv leserinnlegg og delta i lokale debatter. Spre kunnskap gjennom sosiale medier.
   
Alliansebygging: Organisasjonslivet i Norge er ofte lokalt basert, med sterk tilknytning til sted og kommune. Lokale frivillige organisasjon¬er og interesseorganisasjoner kan bli viktige allierte i arbeidet med kommunereformen. Fagforbundet sentralt kan bistå med innledere til lokale møter og arrangementer. Ta kontakt: unni.hagen@fagforbundet.no