Spørsmål ved streik

Årets tariffoppgjør er i gang og fagforeningene er forberedt på en mulig konflikt. Under finner du svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgt kan komme til å få.

31.03.2014 av Thor Ivar Kristiansen
Sist oppdatert: 03.11.2014

Fagforbundets streikehåndbok ligger i sin helhet på tillitsvalgtnettet. Der finner du svar på aktuelle spørsmål i forbindelse med streik. All infomasjon du trenger finner du på www.fagforbundet.no via medlemsportalen øverst i høyre hjørne.

Lønn og streikebidrag

Får jeg lønn når jeg er i streik?

Dersom et medlem blir tatt ut i streik dekkes 70 prosent av brutto trekk - skattefritt. Det tilsvarer hva medlemmet ville fått utbetalt i lønn dersom det ikke hadde vært streik.

Kan jeg bli permittert som følge av en streik?

De enkelte hovedavtaler har bestemmelser om permittering i forbindelse med konflikt. Det vanlige er at medlemmer kan permitteres dersom de ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte. I en kommune skal det mye til for at det ikke lar seg gjøre å sysselsette arbeidstakerne. Dersom arbeidsgiver permitterer ansatte som følge av en streik kan det søkes om streikebidrag fra Fagforbundet. Det er ikke noe automatikk i at dette innvilges.

Streikebryteri

Hvordan skal arbeidstakere som ikke er i streik forholde seg?

Alle Fagforbundets medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal gå på jobb som vanlig, men de skal ikke overta streikerammet arbeid. Dersom for eksempel en kommune organiserer en form for "barnetilsyn" i barnehagene, så er våre medlemmer pliktig til å utføre pålagte arbeidsoppgaver i den forbindelse.

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri er å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik. Det kan skje ved at en som ikke er tatt ut i streik overtar oppgavene til den streikende, eller ved at en som er tatt ut i streik allikevel møter på jobb og utfører arbeid som omfattes av streiken.

Hvem kan utføre de streikenes oppgaver? Det er i utgangspunktet kun virksomhetens øverste leder, for eksempel rådmann, ordfører eller den/de personer som det er enighet om skal unntas fra streiken, som kan utføre streikerammet arbeid.

Kurs, konferanser, møter

Kan allerede planlagte kurs og konferanser i Fagforbundets regi arrangeres under en streik?

Dersom streikende medlemmer er innvilget permisjon fra arbeidsgiver for å delta på kurs, konferanser m.v. i regi av Fagforbundet, kan medlemmene ikke delta på disse under en streik. Det anbefales at kurs/konferanser i regi av Fagforbundet avlyses ved streik. Det er imidlertid mulig å avholde kurs, konferanser m.v. hvis disse avholdes utenfor arbeidstiden og medlemmene ikke har permisjon fra sitt arbeidsforhold for å delta. Kurs og konferanser hvor kun 100 prosent frikjøpte tillitsvalgte skal delta, kan også avholdes.

Kan medlemmer som er ute i streik delta på allerede planlagte personalsamlinger, seminar og liknende i regi av arbeidsgiver mens streiken pågår?

Når et medlem er i streik så opphører i utgangspunktet arbeidsforholdet. Streikende medlemmer kan ikke delta på personalsamlinger, seminarer m.v. i regi av arbeidsgiver.

Skal tillitsvalgte ha møter med videre med arbeidsgiver under en konflikt?

Under en konflikt opphører all kontakt med arbeidsgiver, bortsett fra den kontakt som er nødvendig i forhold til konflikten. Tillitsvalgte skal således ikke møte i partsammensatte utvalg, være med på ansettelser eller liknende.