Tid for konfliktberedskap

Illustrasjon: Trude Tjensvold

I 2014 er det hovedtariffoppgjør. Forberedelsene er i gang og lokale fagforeninger har uttalt seg om ønska prioriteringer på tariffkonferansene i fylkene.

16.01.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 27.01.2014

Det er alltid muligheter for at forhandlinger ender i brudd, med påfølgende mekling. Dersom mekling heller ikke fører fram, blir det streik. Det betyr at hele organisasjonen må forberede seg på det som kan komme i forbindelse med det vi i fagbevegelsen ser som «vårens vakreste eventyr».

Sentral beredskap

Fagforbundet sentralt har en konfliktberedskap som koordinerer og organiserer alle streiker. Denne beredskapen har blant annet ansvar for å revidere streikehåndbok og sørge for streikemateriell (plakater, løpesedler mm). Dette arbeidet er i gang. I tillegg til å være i forkant med de overordna forberedelsene, gir den sentrale konfliktberedskapen råd og veiledning til lokalapparatet under en eventuell streik. Streikeledere vil få tilbud om opplæring når oppgjøret nærmer seg.

Lokal fagforening en nøkkelrolle

I forkant av tariffoppgjørene må de lokale fagforeningene hvert år gjennomgå og oppdatere seg på innholdet i streikehåndboka. Streikehåndboka er skrevet for fagforeningsstyrene og andre tillitsvalgte som kan bli berørt av en eventuell streik. Det er viktig å understreke at håndboka gjelder for alle tariffområder i Fagforbundet. Streikehåndboka bør være eget tema på et styremøte i fagforeninga.

Rundskriv til alle

Forhandlingsenheten sender rundskriv og ber fagforeningene om å sette i gang nødvendige forberedelser i tilfelle en eventuell konflikt. Fagforeningene blir bedt om å ajourføre medlemsopplysningene i Fane 2; viktig med riktig arbeidsgiver, arbeidssted, tariffområde, stillingskode og  yrkesgruppe. Videre blir fagforeningene bedt om å forberede organisering og ledelse ved en eventuell konflikt. Rundskrivet sendes i siste halvdel av februar måned.

Lokal konfliktberedskap

Fagforeningsstyret er streikekomité, uavhengig av tariffområde. Ansatte/tillitsvalgte fra det berørte tariffområdet streiken omfatter, bør delta i komiteen. Fagforeningsleder er streikeleder. Det er viktig at det ryddes opp i alle tariffområder. Fagforbundet har KS som sitt største område. I tillegg har Fagforbundet  mange flere  tariffområder. Dette er det viktig å ta på alvor når Fane 2 gjennomgås. Vi må sikre at alle medlemmene er registrert med korrekt arbeidsgiver, arbeidssted, tariffområde, stillingskode og yrkesgruppe.

Det praktiske på plass

Målet med forhandlingene er jo enighet, men likevel må fagforeninga ta de grep som er nødvendig for at alt ligger til rette for en vellykket streik; Streikekontor må etableres utenfor arbeidsgivers område, vi må sørge for adgang til internett, telefon, telefaks og kontorutstyr. Melding om streikekontorets adresse, telefonnummer og e-postadresse skal  både kompetansesenteret, fylkeskretsen og sentral konfliktberedskapsgruppe ha. Fagforeningsstyret må rydde i streikemateriell og sørge for påfyll dersom det er nødvendig. I Streikehåndboka er det gode huskelister – så en gjennomgang av den er en god start på en vellykket streik.