Skrinne kår for oppdragstakere

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Antall oppdragstakere øker. Dette skjer ofte uten innblanding fra de tillitsvalgte.

07.02.2012 av Anne Katrine Ellila
Sist oppdatert: 27.02.2012

Dere må bry dere. Veksten kan bremses ved at dere er våkne når det for eksempel er snakk om omgjøring av arbeidskontrakter til oppdragskontrakter.

Oppdragstakerne kan være lite bevisste på innholdet i oppdragskontrakten. Mer oppmerksomhet på dette vil kunne få flere til å tenke seg om før de skriver under og ser fordelen av å prøve å få omgjort kontrakten til en arbeidsavtale.

Vi skal ikke se på lovligheten av å inngå oppdragskontrakter nå, men peke på noen av ulempene. Vi tar her utgangspunkt i minimumsvilkårene. Eventuelle ekstragoder bestemmes ensidig av virksomheten. Oppdragstakere er ikke omfattet av arbeidstvistloven. Fagforbundet kan derfor heller ikke komme med krav på vegne av medlemmene våre.

For å sukre pillen er godtgjøringen ofte noe høyere enn en tilsvarende lønn ville vært. Men  trekker fra kostnadene for sosiale rettigheter du ville hatt som arbeidstaker, vil det fortsatt være lukrativt å være oppdragstaker? For å illustrere hvor mye virksomheten kan spare – og den enkelte kan tape – har vi tatt utgangspunkt i at et oppdrag tilsvarende hundre prosent stilling med en årlig godtgjøring på 300 000 kroner.

Sosiale rettigheter koster

Oppdragstakere får ikke sykepenger de første 16 dagene. Det finnes en forsikringsordning for dette, men den er så dyr at den ikke er et alternativ. Du bør ha en økonomisk buffer for slike tilfeller. I vårt eksempel utgjør dette 12 500 kroner. Barn eller barnepassers sykdom dekkes ikke i arbeidsgiverperioden.

Ønsker oppdragstakerne fem ukers ferie, bør 12,3 prosent av lønna settes av hver måned. Ferieloven gjelder kun for arbeidstakere. For vår oppdragstaker utgjør dette 36 000. Jobber du overtid, kveld og/eller helg, kan du også regne ut hvilke tillegg du ville fått som arbeidstaker.
Folketrygdlovens bestemmelser om særfordeler ved yrkesskade faller utenfor, så det bør absolutt tegnes en frivillig yrkesskadetrygd. Årspremien er 0,4 prosent av årslønna. For vårt eksempel blir regningen 1 200 kroner.

Oppdragstakere er ikke innmeldt i virksomhetens pensjonsordning. Her er det vanskelig å være presis på kostnaden. For mange ville alternativet vært en offentlig tjenestepensjon, men for å være forholdsvis nøkterne kan vi si 10 prosent hvert år. Altså kr 30 000 til pensjon.

 Uten oppsigelsesvern

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for oppdragstakerne. Du har ikke oppsigelsesvern eller er sikret videre sysselsetting ved virksomhetsoverdragelser. Vær oppmerksom på hva kontrakten sier om oppsigelsestid. 
I vårt ikke helt vitenskaplige eksempel må oppdragstakeren altså trekke 80 000 kroner fra godtgjøringen for å få dekket sosiale rettigheter vi anser som en viktig del av arbeidsvilkårene våre.  Som mange virksomheter har oppdaget, her er det penger å spare – og tjene. Oppdragstakerne tar regningen.

 

Aktuelle linker:

Ingvild Bø Moberg: Oppdragstaker, ikke arbeidstaker i offentlig sektor.

Fafo-rapport: Oppdragstakere i norske kommuner, lønnsarbeid eller fritidssyssel?