Normalarbeidsdagen – Gull verdt

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Normalarbeidsdagen gir faste og forutsigbare rammer for folks arbeids- og privatliv. Den er dessuten god for helsa vår.

03.11.2011 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 21.11.2011

Arbeidstid som bryter med våre biologiske rytmer kan gi helseproblemer. Derfor skal vi passe godt på normalarbeidsdagen.

Krav og fleksibilitet

Arbeidsgivere, både private og offentlige, har jaktet på normalarbeidsdagen i årevis. De synes det blir for dyrt å betale overtidstillegg og tillegg for ubekvem arbeidstid. Vi kommer til å møte krav om ”større fleksibilitet” også i vårens lønnsoppgjør. Hvis dere lokalt har åpnet for at ansatte skal jobbe utover normalarbeidsdagen uten kompensasjon, så vil vi ganske sikkert få servert eksemplene på dette på et sølvfat i de sentrale forhandlingene.

Definisjon

Med normalarbeidsdagen mener vi åtte timers arbeidstid mellom kl. 7 og 17. I våre tariffavtaler er den ordinære arbeidstiden fastsatt til 37,5 timer pr uke (altså 7,5 timer pr dag). I noen tariffavtaler som Staten hovedtariffavtale og Overenskomster i Oslo kommune er normalarbeidsdagen eksplisitt avtalefestet med teksten: ”Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 7.00 og 17.00 og fordeles på 5 dager pr uke.”Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om normalarbeidsdagen, men i forarbeidene til 1977-loven forutsetter man imidlertid at arbeidstiden normalt vil bli fordelt på 5 dager á 8 timer. Vi forutsetter at denne forutsetningen fortsatt gjelder.

Fleksitidsavtaler

Noe av det som kan ufordre normalarbeidsdagen er fleksitidsavtalene. Disse er hjemlet i Aml. §10-2 (3): ”Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.” Fleksitid kan være et gode for mange arbeidstakere, men den krever at man har klart for seg at dette er en frivillig ordning for arbeidstakeren og at den ikke skal brukes for at arbeidsgiver skal spare overtidstillegg eller andre ulempetillegg.

Ikke unødig belastning

Det vi dessuten alltid skal huske på når vi snakker om arbeidstidsordninger er Aml. § 10-2 (1): ”Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.” Bestemmelsen innebærer en begrensning i adgangen til å utnytte de maksimale rammer loven setter dersom dette vil medføre unødige belastninger for arbeidstakeren eller deres nærmeste familie. Det er ikke mulig å gjøre unntak fra denne bestemmelsen i noe som helst tilfelle.