Kommunen vil privatisere – hva gjør du?

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Arbeidet mot privatisering bør pågå hele tida. Målet må være å hindre at forslag om konkurranseutsetting og privatisering i det hele tatt kommer opp. Fagforeninga må likevel ha en strategi for hva de gjør om slike forslag kommer.

06.10.2011 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 14.10.2011

Pass på beslutningstakerne

Fagforbundet kan påvirke både den politiske ledelsen og administrasjonen. Hovedavtalen del B (Fagforbundet-KS) § 1-4-1a) slår fast at "Arbeidstakerorganisasjonene (...) skal være representert i administrative ad hoc-grupper som utreder mulig konkurranseutsetting". I slike arbeidsgrupper blir Fagforbundet med på å legge premissene for diskusjonen allerede under utredninga, altså før vedtak fattes.

Forberedelser viktig

Det er viktig å sette fagforeninga i stand til å bidra når det fremmes forslag om konkurranseutsetting og privatisering. Gå gjennom hvem som har hvilke roller og hvem som skal gjøre hva i organisasjonen. Hva har hovedtillitsvalgte ansvar for, hva skal fagforeningslederen gjøre og hvem skal sikre informasjonen ut til medlemmene. Fagforeninga må også vurdere om de skal ha en egen infoplan. Ansatte opplever disse prosessene som tøffe. Når man er under press får man ikke alltid med seg alt som blir sagt første gang. Derfor er det lurt å regne god tid på møter, slik at de som har behov for få snakke med noen blir møtt på en god måte.

Negative konsekvenser av anbud

Anbudsutsetting krever store ressurser av kommunen. Ny organisering betyr mer byråkrati, kontroll og oppfølging. Mange kommuner har ikke spisskompetanse på dette og vil lett kunne utkonkurreres av store aktører. Mange steder har kommunen måttet rekommunalisere tjenester etter kort tid, fordi kvaliteten ikke ble god nok med privat drift eller den private virksomheten la anbudet så lavt at de gikk konkurs. Det betyr bortkasta penger til en omfattende prosess. Kommunen mister kompetansen og lokalkunnskapen hos de ansatte. Det viktigste er likevel hensynet til de ansatte. De utsettes for betydelig risiko. Vilkår, arbeidssted, lønn, pensjon og rettigheter blir usikre.

Alternativer til anbud

Når det kommer forslag om privatisering er det som regel enten for å spare penger, for å hev ekvaliteten eller begge deler. Det er viktig å formidle at privatisering ikke innbærer verken det ene eller det andre. Kvaliteten på tjenestene kan påvirkes på mange måter. Det går også an å gå gjennom kostnadene i en tjeneste for å se om ting kan gjøres bedre og billigere. Dette kan oppnås ved grundig gjennomgang av tjenestene, andre måter å organisere arbeidet på og å innføre kvalitetsstandarder som for eksempel NS INSTA 800, som er en renholdsstandard.