Allmenngjøring av tariffavtaler

Illustrasjon: Trude Tjensvold

I 1993 vedtok Stortinget Lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Det sikrer utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

12.09.2011 av Ola Ellestad
Sist oppdatert: 19.09.2011

Bakgrunnen var frykt for at EØS-avtalen skulle medføre sosial dumping, og behovet for nye virkemidler i den forbindelse.

Loven gir anledning til å treffe vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere (både norske og utenlandske) som utfører arbeid av den art avtalen omfatter. Det er en statlig oppnevnt tariffnemnd som treffer vedtak om allmenngjøring. Nemnda består av fem medlemmer: tre nøytrale, én representant fra arbeidsgiverne og én fra arbeidstakersiden. Kravet om allmenngjøring må gjelde en landsomfattende tariffavtale og framsettes av en organisasjon som er part i avtalen og som har innstillingsrett.

Allmenngjøring

Allmenngjøringen vil omfatte alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor vedtakets virkeområde. Allmenngjøring kan bare vedtas dersom utenlandske arbeidstakere har påviselig dårligere lønns- og arbeidsvilkår sammenliknet med norske arbeidstakere. Dette må dokumenteres. Arbeidstilsynet og/eller Petroleumstilsynet har tilsyns- og kontrollansvar for allmenngjorte tariffavtaler. Det gikk over ti år før loven første gang kom i bruk, noe som nok har sammenheng med at tradisjonen i Norge er at lønn forhandles gjennom avtaler og ikke at den fastsettes ved lov.

Solidaransvar

I tilknytning til bruken av allmenngjorte tariffavtaler har det kommet nye reguleringer knyttet til overholdelse og kontroll med allmenngjøringsforskrifter. I mars 2008 trådte forskriften om informasjons- og påseplikt og innsynsrett i kraft. Solidaransvar for oppdragsgivere ble gjort gjeldende fra 1. januar 2010. Solidaransvar innebærer at arbeidstakere som ikke har fått utbetalt lønn de har krav på, kan rette krav til bedriftene oppover i en kontraktskjede, og at de ikke må begrense seg til den bedriften de er ansatt i.

Fullstendig oversikt

En oversikt over allmenngjorte tariffavtaler pr dd. finnes på Tariffnemndas nettsider, se link nedenfor.

Aktuelle linker:

Tariffnemnda

Arbeidstilsynet