Fravær på grunn av transporthindringer

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker dersom du ikke rekker tilbake på jobb på grunn av innstilte fly eller andre transporthindringer?

07.06.2010 av Hans Chistian Monsen
Sist oppdatert: 28.06.2010

Det finnes ikke sikre svar på virkningene av uforskyldt unnlatt oppmøte på jobb på grunn av transporthindringer. Oppsigelsesfrist ved driftsinnstilling grunnet force majeure-tilfeller er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). I slike tilfeller settes fristen ned til 14 dager.

Ekstraordinære hendelser

Force majeure er fransk, betyr "større krefter" og er en vanlig klausul i kontrakter. Klausulen løser i utgangspunktet en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør, naturkatastrofer eller liknende hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser i kontrakten. Etter LO-NHO Hovedavtalens § 8-3 nr. 2 er permitteringsfristen i slike tilfeller redusert til to dager. Men situasjonen hvor arbeidstaker er forhindret fra å møte på grunn av force majeure-årsaker er ikke lovregulert, og det er ikke vanlig at tariffavtalene har noen regulering.

Trekk i lønn

Spørsmålet om eventuell trekk i lønn må avhenge av hvor lenge det uforskyldte fraværet varer. Det samme gjelder avståelse av feriedager. Oppsigelsesfristen og permitteringsfristen omtalt i første avsnitt kan være en pekepinn om hvilke lengder av fravær en arbeidsgiver må akseptere uten at det får konsekvenser. Uansett blir det galt å si at fraværet må tas av dine feriedager.

Ikke trekke ferie

En av intensjonene bak ferieloven er at man skal ha feriefritid av helsemessige årsaker. Det er derfor i utgangspunktet ikke adgang for arbeidsgiver til ensidig i ettertid å regne et ufravillig fravær som feriefritid. Dermed blir konklusjonen at trekk i lønn og krav om avspasering eller omgjøring til feriefritid ikke bør aksepteres ved uforskyldt fravær som ikke er langvarig.

Vederlagsopptjening

Arbeidsavtaler bygger oftest på en forutsetning om vederlagsopptjening: Har du ikke vært på jobb, har du heller ikke krav på lønn. Det gjelder ved streik og lock-out. Fravær etter plassoppsigelse (og ved politisk streik og ulovlig streik) gir avkortning i lønn for den tida du er borte. Det samme gjelder ulegitimert fravær og for sent fremmøte.